„ტელეიმედი“ და „სოციოგრამა“

„ ტელეიმედი“ და „სოციოგრამა“ ერის გახრწნის ავანგარდში

ნახეთ, ბატონებო, ღვთის გმობა და ცინიზმი “ტვ-იმედის” სადამდე მიდის.

ამერიკანიზაციის (ასევე ევროპიზაციის) მიმბაძველობა დაღუპავს საქართველოს,გახრწნის ჩვენს ერს სხეულით და სულით, გადააგვარებს ახალგაზრდა თაობებს,ისე, რომ მივიღებთ საქართველოდან ბიბლიურ სოდომ-გომორს, რომელიც დაწვა განრისხებულმა ღმერთმა ცეცლითა და გოგირდით. ამერიკული ცხოვრების წესი,ანუ სრული თავისუფლება, წინააღმდეგობაში მოდის ღვთის მცნებებთან და სატანას უმორჩილებს ხალხს. ამერიკის სახელმწიფო სტრუქტურებმა არა მხოლოდ მრუშობა-სიძვა აქციეს ადამიანური ცხოვრების წესად, არამედ მივიდნენ სოდომიზმის ლეგალიზაციამდე და დააკანონეს ერთი სქესის ქორწინებები, რაც მათმა სექტა-„ეკლესიებმაც“ აიტაცეს და აქორწინებენ თავიანთ საკერპო ტაძრებში კაცს კაცზე და ქალს ქალზე.

 • მეშვიდე მცნება -„არა იმრუშო“

ამ მცნებით უფალი ღმერთი უბრძანებს ქმარსა და ცოლს ერთმანეთის ერთგულნი იყვნენ, ხოლო დაუქორწინებელთ – დაიცვან კეთილკრძალულება, ანუ იყვნენ უბიწონი საქმეებში, სიტყვებსა და სურვილებში. იმთავითვე ღმერთმა ისე მოაწყო, რომ მამაკაცსა და დედაკაცს ერთმანეთისთვის ეცხოვრათ. ღმერთს ასე ნებავდა, რომ ისინი არამხოლოდ სულიერად ყოფილიყვნენ განუყრელნი, არამედ სხეულითაც – ხორცითაც ერთს მთლიანობას შეადგენდნენ. აზრთა, გრძნობათა და ნდომა-სურვილთა მხოლოდ ამგვარ ერთიანობაში უნდა აღსრულებულიყო ღმერთის სხვა ბრძანება: „ამისთჳს დაუტეოს კაცმან მამა თჳსი და დედა თჳსი და შეეყოს ცოლსა თჳსსა, და იყვნენ ორნივე იგი ერთ ხორც“ შეს. 2, 24), – ვკითხულობთ ბიბლიის პირველ წიგნში – „შესაქმე“, და შემდეგ იმავე წიგნში წერია: „და აკურთხნა იგინი ღმერთმან…“, და უთხრა მათ: „აღორძინდით და განმრავლდით, და აღავსეთ ქუეყანაჲ და ეუფლენით მას…“ (შეს. 1, 28). მეუღლეთა მოვალეობის შესახებ – დაიცვან ერთმანეთის ერთგულება – ქრისტემ თქვა: „…არღარა არიან ორ, არამედ ერთ ჴორც. აწ უკუე რომელნი-იგი ღმერთმან შეაუღლნა, კაცი ნუ განაშორებს“ (მათ. 19, 6).

მცნების – „არა იმრუშო“-ს პირდაპირი დარღვევაა მამაკაცისა და ქალის ნებისმიერი, ქორწინების გარეშე შეერთება. ამის შესახებ წმინდა იოანე ოქროპირი წერს: „რითი გაიმართლებს თავს მეუღლეობრივი ერთგულების დამრღვევი? ნურაფერს მეტყვი ბუნებითი ვნების შესახებ: ქორწინება სწორედ იმისთვის არის დადგენილი, რომ შენ არ გარდახდე ზღვარს, რამეთუ ღმერთმა, შენი სიმშვიდისა და პატიოსნებისათვის, განგებულებით, სწორედ იმისთვის მოგმადლა ცოლი, რომ შენი მეუღლის მეშვეობით აღვირს აღასხამდე ბუნებითს მხურვალებას და გათავისუფლდე ყოველგვარი ავხორცობისაგან. შენ კი, უმადური სულით, უპატიო-ჰყოფ მას (ღმერთს), უარყოფ ყოველგვარ სირცხვილს, გარდახდები შენდა დადებულ ზღვარს და დაამცრობ საკუთარ დიდებას. რატომ მიმართავ შენს მზერას სხვისი სილამაზისაკენ, რისთვის განიხილავ იმ პირისახეს, რომელიც შენ არ გეკუთვნის, რად არღვევ ქორწინებას, უპატიო-ჰყოფ შენს საქორწინო სარეცელს, რატომ შეურაცხყოფ შენი სხეულის ნაწილს – საკუთარ ცოლს?!“

იმისთვის, რომ არ შევცოდოთ მეშვიდე მცნების წინააღმდეგ, საჭიროა ვერიდოთ ყოველივეს, რაც არაწმინდა გრძნობებს აღაგზნებს: ბილწსიტყვაობას, ბინძურ ანეკდოტებს, პორნოგრაფიული მასალების ნახვასა თუ წაკითხვას. შემთხვევით როდი გვაფრთხილებს მაცხოვარი მთაზე წარმოთქმულ ქადაგებაში, რომ ვერიდოთ არაწმინდა, ავხორც მზერას – დაე,თუნდაც მას არ მოჰყვეს საქმით შეცოდება: „გესმა, რამეთუ ითქუა: არა იმრუშო. ხოლო მე გეტყჳ თქუენ, რამეთუ ყოველი რომელი ხედვიდეს დედაკაცსა გულისთქუმად მას, მუნვე იმრუშა მის თანა გულსა შინა თჳსსა“ (მათ. 5, 27-28).

არაწმინდა სურვილების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ცოდვიანი აზრების უმალვე აღკვეთა, როგორც კი გაგვიჩნდებიან, ისე, რომ არ მივცეთ მათ შესაძლებლობა ეუფლონ ჩვენს გრძნობებსა და ნებას. უფალმა იცის, თუ რა ძნელია ადამიანისათვის ხორციელ საცთურებთან ბრძოლა, ამიტომ იგი გვასწავლის მტკიცენი და ულმობელნი ვიყოთ საკუთარი თავის მიმართ, როცა ამგვარი აზრები გაგვიჩნდება: „უკუეთუ თუალი შენი მარჯუენე გაცთუნებდეს შენ, აღმოიღე იგი და განაგდე შენგან, რამეთუ უმჯობეს არს შენდა, რაჲთა წარწყმდეს ერთი ასოთა შენთაგანი, ვიდრე არა ყოველი გუამი შენი შთავრდომად გეჰენიასა“ (მათ. 5, 29). იესო ქრისტეს ეს სახეობრივი ნათქვამი სხვა სიტყვებით ასე შეიძლება გამოვხატოთ: თუ ვინმე, ისევე მახლობელი და ძვირფასი შენთვის, როგორც შენი საკუთარი თვალი და მარჯვენა ხელია, გაცთუნებს შენ, საცთურის მომტანია შენთვის, მაშინ დაუყოვნებლივ შეწყვიტე მასთან ურთიერთობა, მოიკვეთე იგი. ჯობს მოაკლდე მის მეგობრობას და შეწევნას, ვიდრე საუკუნო ცხოვრებას.

სიძვაც და მრუშობაც უმძიმესი ცოდვებია, მაგრამ მათ შორის მაინც არსებობს განსხვავება. სიძვას ჩადის ადამიანი, რომელიც ქორწინებაში არ იმყოფება, მრუშობას კი – ქორწინებაში მყოფი ადამიანი. ორივე ცოდვა უმძიმესია, მაგრამ მათ შორის უფრო მძიმე მრუშობაა, იმიტომ, რომ ქორწინებაში მყოფ ადამიანს უფრო დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება, იგი უკვე ქორწინების საიდუმლოთი არის დაკავშირებული თავის მეუღლესთან, მათ შორის უფალია და როცა ადამიანი ამ საიდუმლო კავშირს, ჯვრისწერის კავშირს სხვა ადამიანთან ხორციელი ურთიერთობით შეურაცხყოფს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მძიმე ცოდვაა, ვიდრე ქორწინებაში არმყოფი ადამიანის ცოდვა. თავისთავად, ცოდვის ჩამდენი ადამიანი შეურაცხყოფს როგორც სულს, ისე სხეულსაც, რადგან იგი ურჯულოდ, ღმერთის მცნების დარღვევით ხორციელად უერთდება სხვა ადამიანს და, სულთან ერთად, თავის სხეულსაც შეურაცხყოფს. ხორციელი თავაშვებულობის გამო საღვთო წერილი გვაფრთხილებს: „…რომელი ისიძვიდეს, თჳსთა მიმართ ჴორცთა ცოდავს“ (1 კორ. 6, 18); „…მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღმერთმან“ (ებრ. 13,

4). ჩვენ უნდა დავიცვათ ზნეობრივი სიწმინდე, იმიტომ, რომ პავლე მოციქულის სიტყვით, ჩვენი სხეულები „ტაძარნი ღმრთისანი“ არიან (იხ. 1 კორ. 3, 16).

მეშვიდე მცნების წინააღმდეგ ასევე უმძიმესი ცოდვაა ჰომოსექსუალიზმი. ამ საშინელი ცოდვის შესახებ მოციქული პავლე წერს რომაელთა მიმართ თავისი ეპისტოლის პირველ თავში: „…დედათა მათთა გარდაცვალეს ბუნებისა იგი წესი არა-ბუნებად. ეგრეთცა მამათა მათთა დაუტევეს ბუნებისა იგი წესი დედათაჲ, განჴურდეს გულის თქუმითა მათითა ურთიერთარს. მამანი მამათა თანა სარცხჳნელსა იქმოდეს…“ (რომ. 1, 26-27). ძველი ქალაქები სოდომი და გომორა სწორედ ამ ცოდვისათვის აღხოცა ღმერთმა პირისაგან ქვეყანისა (იხ.შეს. მე-19 თავი).

მეშვიდე მცნების საწინააღმდეგო კიდევ ერთი ცოდვა არსებობს – სისხლის აღრევა – როცა ცოლ-ქმრული კავშირით შეერთდებიან ახლო ნათესავები. აი, რას ამბობს ამ სამარცხვინო ცოდვის შესახებ პავლე მოციქული: „ყოვლადვე ისმის, რაჲსა თქუენ შორის სიძვაჲ და ეგევითარი სიძვაჲ, რომელ არცა თუ წარმართთა შორის სახელ-ედების, ვითარმცა მამის ცოლი ვისმე ცოლად ესუა. და თქუენ განლაღებულ ხართ და არა უფროჲსად იგლოვეთ, რაჲთა მოისპოს თქუენ შორის, რომელმან საქმე ესე ქმნა“ (1 კორ. 5, 1-2). ეს ცოდვა დამღუპველად მოქმედებს არა მარტო სჯულისკანონის დამრღვევებზე, არამედ გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს მათ შთამომავლობასაც. გონებაჩლუნგობა და, საერთოდ, ფსიქიური ძალების სისუსტე, ხეიბრობა – ეს არის სამწუხარო შედეგი ნათესავთა შორის ქორწინებისა, რომელიც ბუნების კანონებს ეწინააღმდეგება.

ასე, რომ მრუშობის ცოდვა უმძიმესია და იგი მომაკვდინებელ ცოდვათა რიგში შედის. ის, ვინც მეშვიდე მცნებას არღვევდა, სჯულისკანონით უმკაცრესად ისჯებოდა. ასეთ ადამიანებს რამოდენიმე წლით განაყენებდნენ ზიარებისგან (იხ. ტრულ. კან. 87; ანკვირ. 20; ბასილი დიდ. 7, 58, 77).

წმინდა ნილოს მირონმდინარის წინასწარმეტყველებაში, რომელიც XVII საუკუნის ათონელი მამა გახლავთ, არის საოცარი სიტყვები, რომელიც ჩვენს თანამედროვე ეპოქას ეხება. მისი წინასწარმეტყველებით, ამ ეპოქაში ადამიანები ვერსაცნობნი შეიქმნებიან, ქალი კაცს დაემსგავსება, კაცი კი ქალს. წმინდა ნილოს მირონმდინარე ამბობს, რომ სიძვა-მრუშობა, გარყვნილება ანტიქრისტეს სულიერ საზრდოდ იქცევა. ანტიქრისტეს ეპოქაში იმდენად მოიმატებს ეს გარყვნილება განსაკუთრებით ყველაზე გაუკუღმართებული ფორმები), რომ ეს საყოველთაოდ მიღებული იქნება. წმინდა მამები იმასაც კი ამბობენ, რომ ადამიანები ურცხვად გაშიშვლდებიან, ქრისტიანებს კი იმითაც იცნობენ, რომ ჩაცმულობით სხვებს არ დაემსგავსებიან და გარეგნულადაც კი საცნობნი გახდებიან. დღეს თითქოს უკვე ვხედავთ ანტიქრისტეს ეპოქის წინასახეს, რადგან გაშიშვლება, არაქრისტიანული, ურცხვი ჩაცმულობა, ადამიანისთვის ბუნებრივი გახდა. ადამიანებს უკვე იმისაც აღარ რცხვენიათ,რაც ადრე მეძავებსაც კი ეკრძალებოდათ. ისინი გარეთ ჩაუცმელნი არ გამოდიოდნენ, არც სხეულის ნაწილებს იშიშვლებდნენ. საყოველთაოდ მიღებული გახდა ის, რაც ეკლესიური ცნობიერებისათვის მისაღები არაა. ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით თუ ვიმსჯელებთ, ეს არაბუნებრივიცაა, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი ჩაცმულობა, დღევანდელი ცნობიერება ადამიანის ბუნების, ქრისტიანობის საწინააღმდეგოდაა მიმართული, ყველაფერი იმ კანონზომიერების წინააღმდეგ მიდის, რაც კაცობრიობის ცნობიერებაში საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. მართლაც, რომ საშინელი სულიერი ატმოსფერო იქმნება. ამიტომ, როგორც წმინდა მამები გვარიგებენ, როცა ადამიანს სიძვის სურვილი უჩნდება, ჯერ-არს ჯოჯოხეთის გეჰენია გაიხსენოს, ის ცეცხლი, რომელშიც ცოდვილი ადამიანები იტანჯებიან, მათ შორის მეძავები და მრუშები. ეს იქნება ამ საშინელი ცოდვის მუხრუჭი.

(მართლმადიდებლური კათეხიზმო)

 • Церковь Швеции дала добро на однополые браки

Собор Шведской лютеранской церкви дал согласие на однополые браки, сообщает Radio Sweden. Принятое 22 октября решение завершило процедуру уравнения браков между мужчиной и женщиной и между партнерами одного пола: ранее закон об однополых браках был утвержден шведским парламентом и вступил в силу 1 мая 2009 года.

http://abakan.sibnovosti.ru/pictures/924465

“ღვთის გამამწარებელი უბილწესი საძაგლობა, სოდომელთა ცოდვა, არ ვიცით, როგორ შეეთვისა ამ მოდგმას. მან სულ ჩამოაშორა იგი და გააუცხოვა ღმერთისგან. ვისთანაც მან განსასვენებელი ჰპოვა, მათთვის ვადგენთ შემდეგს: მრავალგზის, მრავალი მოდგმის მიერ მრავალი და ურიცხვი ცოდვა ყოფილა ჩადენილი, როგორიცაა: მტრობა, შური, სიძულვილი, კაცისკვლა, მრუშობა, ცრუფიცობა, ბოლოს ყოველი ბოროტების საწყისი – კერპთაყვანისმცემლობა და თაყვანისცემის გადატანა დამბადებლიდან დაბადებულთა მიმართ, მაგრამ არცერთი ამათგანის გამო არ აღელვებულა აუღელვებელი ღმერთი, როგორც თვითონ უთხრა აბრაამს: ”სოდომისა და გომორის ღაღადება მოვიდა ჩემამდე და ჩამოვედი სანახავად, არის თუ არა მათი ღაღადებისამებრ მათი საქმეები” (შდრ. შესაქ. 18, 20-21). ამის შემდეგ ნახეთ თუ რა მოხდება!”(წმიდა რუის-ურბნისის კრების 18 კანონი)

ვიდეო – ერთი სქესის ქორწინება „ეკლესიაში“

მეგობრებო, ეს არის კატასტროფა, ეს არის სრული სატანიზმი, ეს არის ადამინის გახრწნა-გადაგვარება, ეს არის ღვთის წინააღმდეგ ომი, შურისძიება ქვესკნელური ხილული თუ უხილავი ძალების მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ. ეს არის ანტიქრისტეს გამეფებისათვის ნიადაგის შემზადება.


ვიდეო – კაცების „ქორწინების“ დაშვება კალიფორნიის შტატის კონსტიტუციით

ქართული მედია-საშუალებები ამერიკანიზაცია-ევროპიზაციის უმთავრეს იარაღად იქცა. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება კი მთვარი დამხმარე ძალა მასმედიის წასაქეზებელად ერის გახრწნა-გადაგვარების საქმეში. ქართულმა ტელ-ეკომპანიებმა აიწყვიტეს აღვირახსნილი უზნეობის პროპაგანდაში და უკვე მივიდენ აშკარად პორნოგრაფიულ გადაცემათა ნაირგვარი პროექტების გაშვებით მასების გასახრწნელად.

ტელე-კომპანია “იმედი” გახდა მთავარი მოიერშე ძალა ანტიქრისტეს მსახურთა ხელში, რომელიც უკვე დაუფარავად იბრძვის, როგორც სექტანტური ქადაგეგებით (ნოდარ ლადარია და სხვები), ისე სიძვა-მრუშობის (შორენა ბეგაშვილი…) პროპაგანდით მართლმადიდებელ რელიგიიის წინააღმდეგ. ამის გამო ღვთის სასჯელები, აშკარაა რომ გახშირდა საქართველოში და სანამ ჰაიტის მსგავსი უბედურება გვეწეოდეს და აღგვიდეს განრისხებული ღმერთი პირისაგან მიწისა ჩვენს ქვეყანას, საჭიროა, მთელი საქართველო აღუდგეს წინ ტელე-“იმედის” ანტიეკლესიურ ყოვლადგამხრწნელ გადაცემას “ღამე შორენასთან”, რომელიც სერიებად გადის უკვე და ეკუმენისტურ საპატრიარქოს, რომელიც მართლმადიდებლობის ნიღაბს ეფარება, ერთხელაც არ გაუპროტესტებია ეს სიძვა-მრუშობის საჯარო პროპაგანდა ერში. არა მხოლოდ ტელე-კომპანია “იმედი” ეწევა ქართველი ერის გახრწნას, სხვა ტელემაუწყებლობებიც არ ჩამოუვარდებიან მას. თუმცა შორენა ბეგაშვილის “ყვითელი” გადაცემით“ იმედი” დაწინაურდა.

“წინასწარმეტყველ იოანე ნათლისმცემელსაც თავი განა სიძვის მხილებისთვის არ მოჰკვეთეს?!). რისთვის დევნიდნენ მათაც, მოციქულთაც, მოწამეებსაც და წმიდანებსაც მაცხოვარივით? — შეძენილი ნაკლის: სიცრუისა და საერთოდ, ცოდვა-ბოროტების მხილებისათვის. ეს რომ მხოლოდ საღვთო საკითხებს არ შეეხება და ადამიანურ ცოდვათა მხილებასაც მოიცავს, ამისი მაგალითები წწ.იოანე ოქროპირისა და თეოდორე სტუდიელის (VIII-IXსს.) დევნილი ცხოვრება და აღსასრულიცაა, როგორც სიმართლის მათსავით სხვა მრავალ მსახურთა. წმ. ეპისკოპოს გაბრიელ ქიქოძის მართლმკვეთელობას მისი თანამედროვე ასე აღწერს: ,,მისი ქადაგება სარწმუნოებაზე, ზნეობაზე, ბატონ-ყმობის გაუქმებასთან მისი ბრძოლა გასაოცარი ენერგიით იყო წარმოებული; ხშირად, მის წინააღმდეგ ხმლით მიიწევდნენ, მაგრამ ის სიმართლის კვერთხით და ჯვრით ხელში უშიშრად ებრძოდა ადამიანის დამონების მომხრეებს, არცხვენდა, გაბედულად კიცხავდა.” (ამონარიდი მამა გიორგი სხილაძის ნაშრომიდან)

შეგონება მსახიობ შორენა ბეგაშვილს

 

ტელე-იმედი გმობს წმინდა სახარებას და მიდის პირდაპირ უფალ იესო ქრისტეს ამ მცნების წინააღმდეგ: “გსმენიათ, რომ თქმულია: ” არ იმრუშო.” მე კი გეუბნებით, რომ ყველა, ვინც ქალს გულისთქმით უყურებს, მან უკვე იმრუშა მასთან თავის გულში. თუ გაცდუნებს შენი მარჯვენა თვალი, ამოითხარე და გადააგდე, ვინაიდან უმჯობესია შენთვის, რომ ერთი ასოთაგანი დაგეღუპოს, ვიდრე მთელი შენი სხეული გეენაში ჩავარდეს. თუ შენი მარჯვენა ხელი გაცდუნებს, მოიკვეთე იგი და გადააგდე, ვინაიდან უმჯობესია შენთვის, რომ ერთი ასოთაგანი დაგეღუპოს, ვიდრე მთელი შენი სხეული გეენაში ჩავარდეს.(მათე 5 27-30); აქ უფალი მაცდურს მოსაკვეთს, ამოსათხრელს და დაღუპულს უწოდებს. და ვეკითხებით შორენა ბეგაშვილის, რომელიც მეძავობს გამუდმებით ტელე-ეკრანიდან და აცდუნებს ხალხს, რა ღვთის რისხვა ელოდება მას? ფრთხილად, შორენა, უკან დაგრჩება ეგ იუდას ვერცხლი და მოვა შურისძიებით ანგელოზი შენს ოჯახში და სისხლის ცრემლებს განთხევინეს. მოგიწოდებთ,დაემორჩილე ღვთის გაფრთხილებას და დაუყონებლის შეწყვიტე ღვთის გმობა.

თუ შენს გულს ხორციელი სილამაზე აცთუნებს, წარმოიდგინე როგორ გაიხრწნება იგი და დამშვიდდები. (აბბა ესაია)

საჭიროა, განვასხვავოთ, რიგითი ადამიანისადმი მიმართული მხილება, მეფის(პრეზიდენტი, პარლამენტი…) მხილებისაგან. რამდენჯერ ამხილა წმინდა გიორგიმ მეფე დიოაკლეტიანე? ამხელდა წმინდანი მეფეს მუდმივად. და იცით რატომ? იმიტომ, რომ მეფე წარწყმიდავდა მთელი ერის სულს, ხოლო რიგითმა ადამინმა შეიძლება წარიწყმიდოს საკუთარი თავი და თავისი გარშემომყოფნი. ასევე მუდმივად არის სამხილელი ის ყველა ადამიანი, რომელიც მასებზე ხელმწიფებას იღებს და რყვნის მასებს, სექტა იქნება იგი თუ მსახიობი…გახრწნა საკუთარი თავი, ეს ცოდვა დიდ უბედურებას უქადის ადამიანს, ხოლო გახრწნა ღვთის ერი, ე. ი. მასები, ეს ათასგზის უფრო საშიშია.

ვაფრთხილებთ, ტელე-იმედის ხელმძღვანელობას, ასევე შორენა ბეგაშვილს, შეწყვიტონ ომი ღმერთის მცნებათა წინააღმდეგ. ა) ათი მცნების ერთ-ერთი კანონის “არა იმრუშო”, ბ) ავხორცობა გვაიძულებს, ის მოვიმოქმედოთ, რისი გაფიქრებაც კი გვზარავს. (წმ. იოანე ოქროპირი)

 • პატერიკიდან ღვთის სასჯელი მრუშობისთვის

წმინდა დიდმოწამე თეოდორეს ეკლესიის მთავარდიაკვანი, ღვთისმოყვარე თეოდორე, გვიამბობდა: ზაქარია დიაკვნის ცოლი, სახელად ოქროვანი, იერუსალიმის პატრიარქ სოფრონთან მივიდა და სიძვაში ამხილა თავისი ქმარი. ღვთისნიერმა პატრიარქმა იხმო ზაქარია და ჰკითხა, სიმართლე იყო თუ არა, რაც მის შესახებ გაიგო. იმ საბრალომ უარყო. შეგიძლია თუ არა, შენი ნათქვამი დაამტკიცო? – ჰკითხა პატრიარქმა დედაკაცს. ქალმა უპასუხა, ბევრმა იცის ეს ამბავი, მაგრამ მაინც ვერ დავამტკიცებ, რადგან არავის უნდა ასეთ საქმეში გარევაო.

პატრიარქმა შეხედა ქალის ქმარს და უთხრა: გონს მოდი, ძმაო, და ნუ გათელავ ფეხქვეშ შენს სინდისს, ნუ გგონია, რომ რამეს დაუმალავ ღმერთს, რომელიც ყველაფერს ხედავს და ჩვენი გულისთქმაც კი არ გამოეპარება; თუ რაიმე ასეთი მოხდა, ნუ გაკადნიერდები და ნუ შეხვალ წმიდა საკურთხეველში, ხოლო თუ არ გამხელს გონება, აი, წმინდა საკურთხეველი და თუ გაბედავ, შედი. დიაკვანი უშიშრად შევიდა საკურთხეველში. მალე მას თავიდან ფეხებამდე კეთრი მოედო. ყოვლადძლიერმა ღმერთმა ამ სასწაულით აჩვენა, რომ კაცი ისე არ უნდა გაკადნიერდეს, ღვთის საქმე შეურაცხყოს.

მოამზადა ნიკა გვარამიამ („დიდგორის“ პრეს-სამსახური)

Advertisements

94 Responses to “„ტელეიმედი“ და „სოციოგრამა“”

 1. ნიკა Says:

  Землетрясение на острове Гаити унесло жизни 75 тысяч человек

  —————–

  Число погибших при землетрясении на острове Гаити в Карибском море достигло 75 тысяч человек. 250 тысяч человек получили ранения, один миллион жителей островного государства остались без жилья. Такие данным агентству AFP предоставил департамент гражданской обороны правительства страны. Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения погиб по меньше мере один гражданин России.

  Напомним, землетрясение мощностью в 7 баллов по шкале Рихмера произошло на Гаити 12 января. В результате стихии столица острова Порт-о-Пренсе была практически полностью разрушена. Точное число погибших в результате стихии до сих пор не известно. Погибли, по разным оценкам, от 50 тысяч до 200 тысяч человек, около 3 миллионов пострадали.

  ООН на прошлой неделе призвала собрать на помощь жертвам стихии 562 миллиона долларов и объявила о выделении Гаити в общей сложности 25 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает РИА Новости.

  Россия направляла на остров для проведения поисково-спасательных работ несколько самолетов Ил-76 со спасателями МЧС и оборудованием. Планируется, что российские спасатели вернутся с острова 23 января.

  • ნიკა Says:

   ვინ აღუდგება წინ ღმერთის ასეთ საშინელ რისხვას? რა ლიბერალიზმი და რა დემოკრატია? რა გლობალიზმი და რა ზესახელმწიფობრიობის ძლევამოსილება? ვერაფერი! ბრძანებს უფალი ზეცად და ქალაქი წამში დაეცემა! ამიტომ, გონს მოდით ქართველებო, ვისაც მეტი მიეცა მეტი მოეთხოვება, ჩვენ ისტორიულად მართლმადიდებლებს უფრო არ გვაპატიებს ღმერთი მისი მცნებების ფეხქვეშ გამთელავ გადაცემებს “ღამე მეძავებთან”. ფრთხილად, უკან დაგვრჩება ლიბერალიზმი და დემოკრატია.

   • davit Says:

    ბრავო დიდგორი რომ დასცხეთ უფლის საბლის მათრახი მაგ საროსკიპო ტელევიზიას! ხედავ შენა როგორა თქვეს ვისაც არ გინდათ ნუ უყურებთ და ვინც თვალსე შეავლებთ ხორცებგადმოყრილ დედაკაცსა შორენას იმათ ფუი ეშმაკს დაიძახეთო! ჰაი ჰაი თქვე წყეულო გარყვნილებო მასხარადაც იგდებთ უფალის მცნებებსა არა? მეტი საქმე არა გვაქვს ახლა მაგ ტიტლიკანა დედაკაციში დროს დავკარგავთ, ანდა რად გვინდა ეგეთები სულ ქუჩაში არ დაეხეტებიან? მარტო ნიფხვებში და ბუზგალტერებში მეძავებივით გამოწყობილნი, მაგრამ ახლა თქვენ სხვა მაღალ რეგისტრში გსურთ აიყვანოთ ხალხის გარყვნა-გათახსირება და პატარა ბიჭების გასადედლებლად გაქვთ ეგ მრუშობის გაკვეთილები დაწესებული. ახლა მეშვიდე მერვე კლასის ბიჭ-ბუჭები და ყრმა გოგონები, ღამე ჩუმად რომ მიუსხდებან მეძავ შორენას გაკვეთილებსა, ის ყრმები რომელთაც ახალგაზრდობით სისხლი დუღილს უწყებთ ძარღვებში, ხარობაენ სიცოცლით და სუფთა სიყვარულით, იმათ უმზადებთ სერიებად მაგ სასიკვდილოდ შხამგარეულ ბალზამებსა, რომ დააძღოთ სიბილწითა, გააბრუოთ, გამოათაყვანოთ და მემრე ამერიკული კონსტიტუციით უფრო მაღალ რეგისტრში აღიყვანოთ ანუ ქალი ქალზე გაახუროთ და კაცი კაცზე. აი რა გარყვნილებას და საბოლოო გახრწნას უმიზნებს ეს მეროსკიპე ტელე-იმედი! ერთმა ამბავმაც მიიქცია ჩემი ყურადღება, შორენას ვიდეოში რომ მიხრწნის ასაკის დედაკაცები გამობრძანდნენ ჰაზრის გამოსახატავად, ვიფიქრე ეს დარბაისელი ქალები ახლა დასცხებენ ამ როსკიპებსთქო, მაგრამ ნურას უკაცრავად? სექს-გაკვეთილებით მოხიბლული ეს ბებერი დიაცები აღშფოდნენ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირზე და ერთ ღვთისნიერ პატიოსან პროფესორზე და მემრე განაცხადეს: ტრადიციული სტერეოტიპების ტყვეობაში ვართო, ეს მართმადიდებელი მშობელთა კავშირი სულ დადარაჯებულია არ გვასვენებსო. ხედავ შენა? ეს გადაღრძუებული დედაბრები მრუშობა-სიძვის აზრებში ისე დამტკბარან რომა იმ ევროპულ შვედურ სეკტა-ეკლესიაში უთუოდ ერთმანეთზეც იქორწინებენ უფლება რომ მისცეთ მაგათა., აბა ხანდაზმულ ქალსა შორენას სექს გაკვეთილების გაკრიტიკება რომასე აღგაშფოთებს სხვა აღარაფრის აღარ შეგრცხვება! კათოლიკე პედოფილთა სექტის შემდეგ ჭეშმარიტად ამ ორი ბებრუხუნა დედაკაცის აღშფოთებამ განმაცვიფრა! რა დრო დაგვიდგა ეს რას ვხედავთ და რას ვუსმენთ!

   • nana Says:

    davit, კახპა შორენას ვიდეოში ეგ ბებრუხანები ესენი არიან
    „კავკასიის ქალთა ქსელის“ ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი

    http://www.humanrights.ge/index.php?a=article&id=2736&lang=ge

    ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა

    http://www.ambebi.ge/konperentsia/12567-nana-cacua.html

   • stalker Says:

    წმინდა მამის მიერ დახასიათებულ ჯოჯოხეთის სურათს ვუძღვნი ორ გამხრწნელ „დაწესებულებას“ თბილისის ფორუმის პოლიტიკურ განყოფილებას და „ტელეიმედს“.

    ———————-

    “გეჰენიაში არის ჩუქრობელი ცეცხლი, ულმობელი ზამთარი, დაუძინებელი მატლი, აუტანელი სუნი, ენითუთქმელი მწუხარება, უნუგეშო ცრემლი, უსავესი წყვდიადი, საშინელი შიმშილი, დაუმცხრალი წყურვილი და წარმოუდგენელი სივიწროე. ”

    ჯოჯოხეთში მყოფთათვის უფლის ანგელოზს ცნობა რომ მოეტანა, რომ ღმერთი დაატოვებინებდა მათ ჯოჯოხეთს, ვთქვათ, მილიონობით საუკუნის შემდეგ, იმდენი საუკუნის შემდეგ, რამდენი წყლის წვეთიც დედამიწის ყველა ოკეანეშია, მაშინ უბედური ცოდვილნი უაღმტაცესი სიხარულით გაიხარებდნენ, და მართალიც იქნებოდნენ ამ სიხარულის გამო, რადგან იფიქრებდნენ:
    მართალია, მრავალი და მრავალი მილიონი საუკუნე უნდა ველოდოთ ტანჯვებში ამ სასიხარულო უწყების აღსრულებას, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს; ოდესღაც ხომ მაინც დადგება ის სანუკვარი ჟამი, როცა ჩვენი უშრეტი ტანჯვა-წამება დასრულდება!

    მაგრამ, ვაი, რომ ეს ასე არ არის!

    რა რაოდენობის დროც არ უნდა გავიდეს, ჯოჯოხეთის ყოველი მომდევნო წუთი , საყოველთაო აღდგომისა და საშინელი სამსჯავროს შემდეგ, ცოდვილთათვის თითქოს ყოველთვის თავიდან დაიწყება, თუმცა იქ ყველა ერთნაირად არ დაიტანჯება, ისევე, როგორც ცათა შინა ყველა ერთნაირ დიდებასა და ნეტარებაში არ იქნება. როგორც პავლე მოციქული აცხადებს: “თითოეული თავის საზღაურს თავისი სრომისაებრ მიიღებს” (I კორ.3,8) (წმ. დიმიტრი როსტოველი)

   • stalker Says:

    ამას კიდევ ვუძღვნი ვისაც ჯოჯოხეთის არსებობა არ სწამს.

    ——————–

    წმ. დიმიტრი როსტოველი ამგვარად მსხელობს ჯოჯოხეთური ცეცხლის შესახებ:
    უსაშინლესია ის ცეცხლი, რომლისაც თვით სატანასაც ეშინია.
    თუ ესოდენ საშიშია ეშმაკებისათვის გეჰენიის ცეცხლი, რაოდენ საშიში და საზარელი იქნება იგი ადამიანისათვის.
    თუ აქ, დედამიწაზე, სიკვდილმისჯილებს ასე ეშინიათ ცეცხლზე დაწვის, რაოდენ უფრო შიშის მომგვრელია ის სასჯელი, რომელიც ცეცხლის გეჰენიაში ელოდებათ მოუნანიებელ ცოდვილებს.
    დემონებს ისევე არ ეშინიათ ამქვეყნიური ცეცხლისა, როგორც ჩვენ არ გვეშინია იმ ცეცხლის, რომელიც ქაღალდზეა დახატული.
    ამქვეყნიური ცეცხლი მხოლოდ სხეულებრივს, ნივთიერს წვავს, ხოლო ჯოჯოხეთის ცეცხლი წვავს და ტანჯავს თვით უსხეულო სულებსაც.
    ამქვეყნიური ცეცხლი ქრება, ხოლო იმქვეყნიური ცეცხლი ჩაუქრობელია:
    – ჯოჯოხეთურ, დაუშრეტელ ცეცხლში… ცოდვილტა მატლი არ კვდება და ცეცხლი არ ნელდება (მარკოზი 9,43-44).

   • stalker Says:

    ამას კი ვუძღვნი თბილისის ფორუმზე გამოზრდილ „church.ge“-ის და პატრიარქ ილიას თავის სინოდითურთ.

    —————————-

    წმ. ბასილი დიდის თქმით, ეს არის ცეცხლი, რომელსაც არ ახლავს ნათელი, მაგრამ თავის სიწყვდიადეში, თავის სიბნელეში შეიცავს მუდმივად აალებად ძალას, რომელიც სრულიად მოკლებულია ნათელს; გარდა ამისა, ცოდვილთა ტანჯვას ისიც აღრმავებს, რომ ისინი მარადისობაში უსაზარლეს და უმოწყალო ეშმაკებთან და დემონებთან ერთად იქნებიან და მარადიულად დაიტანჯებიან არა მარტო სულით, არამედ- სხეულითაც. რამდენადაც აქ, ამქვეყნად ყოფნისას ცოდვაში სულიც მონაწილეობდა და სხეულიც, ამდენად სასჯელსაც ორივე დაექვემდებარება ჯოჯოხეთში, ამ ცეცხლოვან წყვდიადში, და , მაშასადამე, ადამიანისათვის საზღაური მისი ცოდვების გამო იქნება ორგვარი: შინაგანი, ე.ი სულიერი და გარეგანი, ე.ი გრძნობადი.

   • dato (lenon) Says:

    თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე:

    საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოში არსებული ტრადიციული რელიგიების წარმომადგენლებმა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალ სესიაზე განსახილველ ‘’სექსუალური ორიენტაციის’’ შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ერთობლივი განცხადება გაავრცელს.
    ‘’ა.წ. 25-29 იანვარს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალ სესიაზე სხვა საკითხებთან ერთად იგეგმება `სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის~ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ჰომოსექსუალიზმის, ბისექსუალიზმისა და სხვა სექსუალური გადახრების ლეგალიზებას გულისხმობს. ამავე სესიაზე გამოტანილი იქნება დოკუმენტი, რომელიც აბორტს წარმოგვიდგენს, როგორც ქალის უფლებასა და ოჯახის დაგეგმვის საშუალებას. შეუძლებელია, ევროპა, რომლიც უძველესი ქრისტიანული სამყაროს ნაწილს წარმოადგენს და რომლის კულტურაც მთლიანად რელიგიური ნიშნით არის განმსჭვალული, ევროსაბჭოს მაღალი ტრიბუნიდან ხმას აძლევდეს ისეთი მოვლენის ჩვეულებრივ ნორმად ქცევას, როგორიც არის სექსუალური გადახრები”, – ნათქვამია განცხადებაში, რომლის ტექსტი ჟურნალისტებს საპატრიარქოს პრესცენტრის ხელმძღვანელმა, დეკანოზმა დავით შარაშენიძემ გააცნო.
    რელიგიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ჰომოსექსუალიზმი, ბისექსუალიზმი და სხვა მსგავსი ქმედებანი არამარტო ქრისტიანობაში, არამედ ყველა ტრადიციულ რელიგიაში უდიდეს ცოდვად არის მიჩნეული, რადგან იგი ადამიანის გადაგვარებას, მის სულიერ და ფიზიკურ დაავადებებს იწვევს.
    ‘’ბუნებრივია ისმევა კითხვა: თუკი შესაძლებელია, ადამიანის უფლებების დაცვის მოტივით, მის თავისუფალ ნებაზე აპელირებით, ცხოვრების დასაშვებ ნორმად იქცეს ეს უზნეობა, მაშ რა ლოგიკით ვგმობთ ნარკომანიას, პედოფილიას, სუიციდს და სხვა მსგავს მახინჯ ფორმებს?! იგივე ითქმის აბორტთან დაკავშირებითაც. არავის აქვს უფლება მუცლადღების პერიოდში შეუწყვიტოს სიცოცხლე ჩვილს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ხნისაა ჩანასახი. იგი პირველი დღეებიდანვე იმ უფლებებით უნდა სარგებლობდეს, როგორც ზრდასრული ადამიანი”, – აღნიშნულია განცხადების ტექსტში.
    საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და საქართველოში არსებული სხვა ტრადიციული რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიმართავენ ევროსაბჭოს დეპუტატებს, არ დაუჭირონ მხარი აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივებს. ასევე, გამოთქვამენ იმედს, რომ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია გაემიჯნება ამ კანონპროექტებს და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დოკუმენტის მიღების შემთხვევაშიც კი საქართველო მას არ შეუერთდება.

    განცხადებას ხელს აწერენ: საქართველოს საპატრიარქო – მიტროპოლიტი გერასიმე (შარაშენიძე), წმიდა საყდრის სადესპანო საქართველოში – მონსენიორ კლაუდიო გუჯეროტი, სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის ხელმძღვანელი, ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი, საქართველოს მთავარი რაბინის მოვალეობის შემსრულებელი აბი-მელექ ალექსანდრე როზენბლატი და სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელ ახუნდი ალი ალიევი.

    http://www.interpressnews.ge/ge/index.php/….html&hd_line=1

   • გიორგი Says:

    განცხადებას ხელს აწერენ: საქართველოს საპატრიარქო – მიტროპოლიტი გერასიმე (შარაშენიძე), წმიდა საყდრის სადესპანო საქართველოში – მონსენიორ კლაუდიო გუჯეროტი, სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის ხელმძღვანელი, ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი, საქართველოს მთავარი რაბინის მოვალეობის შემსრულებელი აბი-მელექ ალექსანდრე როზენბლატი და სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელ ახუნდი ალი ალიევი./

    გმადლობთ, დათო (lenon), რომ მოგვაწოდეთ, ეს ინფორმაცია.

    რა შეიძლება ითქვას ამ განცხადებაზე ხელისმომწერთა შესახებ?

    გპასუხობთ: სწორედ ამ ხელისმომწერთა ერეტიკული აღმსარებლობის ბრალია, რომ განმრავდა სოდომოზმის მომაკვდინებელი ცოდვა ქვეყნიერებაზე.

    ა) ჯერ ეკუმენისტურმა საპატრიარქომ თავისი სინოდის წევრთა (ასევე “ჟოზეფინა” მღვდლების) სექსუალური ორიანტაციას არ დააფაროს ხელი და განკვეთოს, მაგალითად სოდომისტი სინოდის წევრი ეპისკოპოსი ზოსიმე და მერე სხვისი თვალიდან ამოიღოს დირე.

    ბ) პაპისტურმა საყდარმა მონსინიორ კლაუდიო გუჯორეტიმ, ჯერ ის სისაძაგლე პედოფილია (პადრეთა მიერ ბავშვების გაუპატიურება) დაგმოს თავის სექტაში, რაც ისე გაუმრავლდათ კათოლიკებს, რომ ბოდიშებს-ბოდიშებზე იხდიან,

    გ) ვინმე ცრუ ეპისკოპოსად სახელდებულმა “ძაღლის მმარხველმა_პეტროს_მკაწვრელმა” ვაზგენ მირზახანიანმაც განმარტოს ეჩმიადინძინში რატომ დასწერეს “ჯვარი” ჰომოსექსუალისტებს,

    დ) და ბოლოს – სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს ქრისტეს სახსენებლის საერთოდ უარმყოფელ სრულუფლებიან წარმომადგენელ ახუნდი ალი ალიევზე კომენტარის გაკეთებაც არ ღირს.

    საპატრიარქოს წარმატებით შეუძლია იუდა ისკარიოტელთან ერთად მოაწეროს ხელი, ვთქვათ, კანიბალიზმის წინააღმდეგ. “მათთვის რა პრობლემაა”!

    ახლა კი დოგმატური ღვთისმეტყველების მიხედვით, მოგახსენებთ, რომ: ეკუმენისტური საპატრიარქოც, კათოლიკებიც, სომხური მონო-მია-ფიზიტური ცრუ ეკლესიაც და მუსულმანებიც – ოთხივე ერესია, და ოთხივე ჭეშმარიტი ღმერთის ჭეშმარიტი აღმსარებლობის-მართლმადიდებლობის მტერია. მათი ბრძოლა კი ზნეობის დასაცავად მხოლოდ ფარსია! რადგან ჭეშმარიტი ღმერთის – უფალ იესო ქრისტეს მოციქულთა და სხვა წმინდა მამათა ღვთიური სამართლის უარმყოფელნი, არა მხოლოდ ვერ გამოდგებიან ზნეობის დამცველებად, არამედ შეფარულად ამ ზნეობის დამამხობელნი და ქრისტეს მართლმადიდებელი სჯულის უბოროტესი მტერნი არიან.

    “დიდგორის” რელიგიური გვერდის ხელმძღვანელი გიორგი წულაძე

   • გიორგი Says:

    p.s. /რწმენაში გაუცნობიერებელს, ვინმეს, შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, მაშ სადღაა, რომელ ეკლესიაში ღმერთი? გპასუხობთ: ანტიეკუმენისტურ მართლმადიდებელ ძველი (იულიანური) კალენდრით მოქმედ ქრისტეს დევნილ ეკლესიებში. “დიდგორზე” ამ ეკლესიათა სამღვდელოების ინტერვიუები ქვეყნდება და მომავალშიც გამოქვეყნდება. ჩვენ, ვეცდებით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოვიპოვოთ ამ ეკლესითა სამღვდელოების ინტრევიუ-ქადაგებები.

   • mariami Says:

    ბატონო გიორგი თქვენი წერილი ფორუმ.ჯიზე გამოაქვეყნა ფორუმელმა ნიაკომ:
    http://forum.ge/?f=29&showtopic=34067894&st=210

   • stalker Says:

    რაშია საქმე იცით, საბჭოთა ჯუნგლებიდან გამოვარდნილი ქართველების ნაწილი თავისუფლებას მოწყურებული მიშა სააკაშვილმა მოაქცია ტყვეობაში “უნახვმა რა ნახაო…”, ინგლისი (დიდი ბრიტანეთი) ითველება მსოფლიოში დახვეწილობის, თნამედროვეობის და არქაული ცივილიზაციის ნაზავ “მარგალიტად”. და ეს ერეტიკული არისტოკრატიის ქვეყანა, როდესაც ქალიშვილობის ინსტიტუტს “არისტოკრატიის ნიშად” თვლის, ამ დროს მართლმადიდებელ ქვეყანაში – საქართველოში, ეს “კიკუ” შორენა მეძავის და სოციოგრამა-ლადარიას დასაცინი ხდება! ვაი, ქართველობავ! ნახეთ ეს დახვეწილი სადედოფლო ქალი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მეფეს ქალიშვილი უნდა მოეყვანა! ჩვენ კი მართლმადიდებლები “კიკუ” შორენას ლექციებს ვუსმენთ ” ვაი მართლმადიდებელი ქვეყნის სირცხვილო!!

   • გიორგი Says:

    დიახ, შევიხედე მარიამ “თბილისის ფორუმის” პოლიტიკურ განყოფილებაში, იმ ბმულზე, რომელზეც ჩემი კომენტარი გამოუქვეყნებიათ და შემდეგ დავათვალიერე ყველა ჩანაწერი და ბოლოში რომ გავედი სასტიკად მძიმე გრძნობა დამეუფლა. რამოდენიმე პატიოსანი ადამიანის გარდა, ძირითადი ნაწილი, წარმოადგენს უხამს ცოდვილთა ხროვას, მართლაც რომ “ღორების კოლტია”. რა თქმა უნდა, მათი ჩანაწერები არ გამკვირვებია, რადგან ადრე როცა მათი მხილებები გამოვაქვეყნეთ, იძულებული ვიყავი წამეკითხა, “დიდგორზე” ხომ უფრო უარესებსაც აგზავნიან და რა პირით არ გვაგინებენ…

    რას არ წერენ, რას არ ბილწყსიტყვაობენ, რა სიბინძურეს აღარ აფრქვევენ, ყველაფერს ამართლებენ: ლეზბოსელობას, მამათმავლობას, პირტყვებთან დაცემას (ზოოფილია), ყველანაირ კრიმინალს და ამას აკეთებენ “თავისუფლების” სახელით. შორენას საროსკიპო გადაცემას, ხომ ამართლებენ და ამართლებენ. უფალზე რაღას არ წერენ, რაღას არ აკადრებენ გამჩენ ღმერთს, ადამიანების შეურაცხყოფა მასთან რა მოსატანია, რასაც ეგენი სიბილწეს უფლის მიმართ კადრულობენ. ნეტა ვინ არიან, რა ოჯახში გაჩნდნენ, ან მამა არ ჰყავთ, ან დედა, ან ძმა, ან და, ან ნათესავები. არა პირუტყვულ დონემდე არიან დაცემული. უნდა ითქვას რომ ამ ყველა ცოდვას რაც მაგ ფორუმზე სიბინძურეა, ყველაფერზე მისი ხელმძღვანელი მწარედ აგებს პასუხს. მაგ ფორუმს ნამდვილად ვერ შევადარებ ვერც “church.ge – ის, მიუხედავად იმისა რომ საპატრიარქოს ფორუმელები მწვალებლობით დაბნელებულნი არიან; მანდ, როგორც მე შევატყვე, შესულია თავად ჰომოსექსუალ-ბისექსუალ-ლეზბოსელთა ხროვა და ასევე სხვა სიბილწით ანაომალურად მცოდველნი, რადგან ვინც რას ამართლებს თავად უეჭველად იმის მოქმედია….მართლაც, რომ დემონთა თავშესაყარია. მაგათი მოქცევა? ძალიან იშვიათად მამათმავლები და ლეზბოსელები მოექცნენ, რადგან მათ ისე გაიუკუღმართეს ადამიანური ბუნება, რომ სრულად განიშორეს საკუთარი თავიდან ღმერთი. დააკვირდით როგორ სძულთ უფალი, სპეციალურად ირჩევენ ბინძურ ავატარებს და ისე შეურაცხყოფენ უფალს, ან ვთქვათ იწერენ ავატარებზე “ალილუია” და შეგნებულად წერენ სიბინძურეებს და ასე შემდეგ…ძალიან სურთ ჯოჯოხეთის მწარე მარადიული სატანჯველი და რას ვიზამთ? მიიღებენ კიდეც! ვერაფერს გავაწყობთ.

    “დიდგორის” პრეს-სამსახური

 2. ალექსანდრე ბოკუჩავა Says:

  წლის მეფის ქალი – შორენა ბეგაშვილი
  2009 წელს დავით ბაგრატიონმა და ანა ბაგრატიონ-გრუზინსკიმ ოჯახი შექმნეს. ამ ქორწინების შესახებ მასმედიის საშუალებით ბევრი დაიწერა და ითქვა. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქად წოდებულმა “დალოცა” ახლად შექმნილი ოჯახი. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ ოჯახის შექმნით და ტახტის მემკვიდრის დაბადებით შესაძლებელი გახდებოდა მონარქიის აღდგენაზე ფიქრი, თუმცა ამ იდეას ბევრი მოწინააღმდეგეც გამოუჩნდა. ხოლო მას შემდეგ რაც ქორწინებამ მცირე ხანს გასტანა და მას თავიდანვე ახლდა სკანდალი მაშინ ეკუმენისტური სამღვდელობა მიხვდა რომ მაგრად “მიჰქარა”. შემდეგ როგორც პრესისთვის გახდა ცნობილი, დავით ბაგრატიონს სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა მსახიობ შორენა ბეგაშვილთან, რომელმაც სახელი “პლეიბოიში” გამოქვეყნებული შიშვლად გადაღებული ფოტოებით გაითქვა. სკანდალურმა მსახიობმა ამ ჭორების აგორებას კიდევ ერთხელ თავად შეუწყო ხელი, როდესაც გადაცემა “სიმართლის დროში” პირდაპირ განაცხადა, რომ დავით ბაგრატიონი მასთან ურთიერთობის გაგრძელებას დაქორწინების შემდეგაც ცდილობდა. მოკლედ, მეფის ქალი სულ სხვა გვეგონა და სულ სხვა აღმოჩნდა. შორენა ბეგაშვილზე დიდი მეძავი ნანკა კალატოზიშვილია, ეს ცოდვით გაუკუღმართებული ადამიანები ხშირად ეძებდნენ სხვადასხვა საშუალებებს, რომ თავისი ცოდვები ან დაეფარათ, ან გაემართლებინათ. ამის განხორციელებისათვის ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენდა (და წარმოადგენს) ლამაზი სიტყვებით შენიღბვა ცოდვისა, რათა იგი კაცთაგან მოინათლოს „მაღალ ცივილიზებულობად“, „განვითარების მაღალ საფეხურად“ და ა.შ. ასე მაგალითად, სიძვისა და მრუშების უმძიმესი ცოდვა „თავისუფალი აზროვნების“ ერთ-ერთ გამოვლინებად ითვლება, სოდომურ ცოდვები „სქესობრივ თავისუფლებად“ (!), იმდენად, რომ ჰომოსექსუალურ ქორწინებას ზოგიერთი ე.წ. „ეკლესიები“ აკურთხებენ კიდევაც, როგორც განვითარების ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიშანს. რაც შეეხება შორენა ბეგაშვილის გონებრივ მხარეს, ის არის აბსოლიტურად გაუნათლებელი, ქალი რომელიც ცდილობს ცხოვრება სექსუალური გარეგნობის ხარჯზე მოიწყოს. ამის ნათელი მაგალითი მისი საქმიანობაცაა, ვერავინ ვერ დამისახელებთ საქმეს რომელიც შორენას გაუკეთებია და ამისათვის საჭირო ყოფილა ოდნავ აზროვნება მაინც.
  ახლა რაცშეეხება მიღწევებს. მიღწევად ითვლება მოდელობა? რაა.. სისულელე. არც პლეიბოისთვის პოზირება მიმაჩნია მიწევად, სადაც ადვილად თანხმდება ოღონდ ვიღაცა გატიტლიკანდეს კამერის წინ. ასე რომ აქ ესმევა წერტილი შორენას მიღწევებზე საუბარს, იმიტომ რომ არარსებობს არავითარი მიღწევა.
  და ბოლოს ქალი რომელიც (და საერთოდ ადამიანი) მაგ გადაცემაში მივა არის სრული იდიოტი და სულელი. ყველამ ძალიან კარგად იცის მანდ მისვლისას რო ორჯერ–ორს არ კითხავენ და საუბარი პირად ცხოვრებას შეეხება. ასე რომ საპატრიარქოს რძალი შორენაც იმ სულელთა ერთერთი წევრია .
  ვინც თავის ცოლს გაუშვებს სიძვის მიზეზის გარეშე, იგი მას მრუშად აქცევს. ვინც გაშვებულს შეირთავს, მრუშობს”, – ამას სახარება გვასწავლის.
  ქრისტიანული ეკლესია ჯვრისწერას მხოლოდ ერთხელ უშვებს, თუმცა მეორე ქორწინებას აკურთხებს ანუ უკითხავს ლოცვას, რომ კიდევ შექმნან ოჯახი. ეს ცერემონია გვირგვინის გარეშე სრულდება. ცოდვასა და ვნებაში რომ არ იცხოვროს ადამიანმა, ეკლესია იმიტომ აძლევს კურთხევასო, განმარტავენ მოძღვრები.

  • davit Says:

   ვნახე ბატონო გიორგი მეც შევიხედე თბილისის ფორუმზე მარიამის მოწოდებულ ბმულზე…პაპაპაპპა თემურა ხაინდრავას ღორები რა დღეშია არიან (პარდონ იქ შესულ წესიერ ხალხსა), ჩემ ძაღლსაო, ცხენსაო, შვილსაო, ბავშვსაო, დედასაო, ოლაალოლ ყველასთან ვსექსაობო ერთი ღორი მეორეს ეუბნება, ერთი გაიძახის ნეოფიტივარო, მეორე გაიძახის ზოოფილი ვარო, მესამე გაიძახის პედიკა ვარო, კაცო ეს ფორუმი ციხიდან ხომ არ იწყობა. ეტყობა ციხეში დაურიგეს კომპიუტერები და გაუკუღმართებულ კრიმინალები მიუჯდნენ და აქვეყნებენ წერილებსა თავიანთი ღორული ამბების შესახებ. კაცო ეს თემურა ხაინდრავა ნორმალური არ არის, ეტყობა მაგასაც გადახრები აქვს თორემ ასეთი ფორუმის გაკეთება რომელ ჭკუათმყოფელს მოუვიდოდა აზრად…ეს ჩვენი “ჯვაროსანი” გაუწყრეს მაგას ჯვრის მადლი მაგ უწმინდურსა ეგეც თურმე პედიკი ყოფილა, გაშმაგებული იცავს პედერასტა უფლებებსა. მეც არ გამიკვირდა პედოფილთა სექტას ასი აღვირახსნილად რატომ იცავთქო…ახლა ჩემი აზრი არ გაინტერესებთ? აი შევყრიდი ერთად მაგ ღორებსა თავიანთი საყვარელი პაპების ინკვიზიცას გავუხსენებდი. თფუი ასეთი ხალხი ყველა ერთად უნდა შეყარო და ამერიკაში გაასახლო! თან გაუხარდებათ მაგ ღორებსა და თანაც ჩვენც დავისვენებთ.

   • ლადო Says:

    ეჰ დავით, დავით სად გაასახლებდი როცა იქით გისახლებს ამერიკა ეგეთ (შეერთებული შტატები) ხალხს საქართველოში. ვარდების რევოლოცია მაგ პედოფილების, ზოოფილების, პედიკების, ლეზბოსელების, ინცესტების, ნეკროფილების და სხვა ავადმყოფების აღსაზავებლად დააფინანსეს სოროსის მილიონებით. შენ ხომ არ გგონია ეგ ხალხი ვინც მასეთ ნაგავში დინგებს ატრიალებს ხაინდრავას ფორუმზე უბრალო რიგითი გაუკუღმართებული სექსო-კრიმინალები არიან, არა ეგენი არიან ვინც მანდ პოსტავს მიშა სააკაშვილის და ვანო მერაბიშვილის სპეცსამსახუების ხალხი. თემურ ხაინდრავაც მაგათი დაქრავაებული კაცია და მანდაური მოდერებიც. ეგ ფორუმი არის სააკაშვილის სპეც-სამსახურის ფორუმი. იმიტომ ლაღობენ ასე ძალიან და წესიერ ადამიანებს სულ თავში ურტყამენ! ასე რომ ედურად შევარდნაძეს თუ მხოლოდ მუსკულატურა ჰყავდა ე. ი. სპეცდანიშნულება ომონი, ეგ ფორუმი არის მიშა სააკაშვილის სპეც დანიშნულების ფსიქოლოგიური ტერორის ფორუმი…ასე რომ ტყუილად ფიქრობ რომ მანდ ვინმე რიგიტი ხალხი ათარეშონ. ნოუ ნოუ მონ შეღ ამი! სამაგიეროდ ნეკროფილია, პედოფილია, ზოოფილია, პედერასტობა და სხა უკუღმართობას ანშლაგითარ ხალიჩები ეფინება. გახსოვს რა სწრაფად გამოაძევეს დიდგორი დამასკინ-ოქროპირიანად?

   • ელენა Says:
 3. ელენა Says:

  საქართველო ამ კანონპროქტის მისაღებად. ამიტომ ის ფორუმელები “ალილუია” -ს თამადობით ვინც პედერასტობას, ნეკროფილიას, პედოფილას და სხვა თავზარდამცემ სიბინძურეს “ქადაგებს” და უჭერს მხარს ეს არის ვანო მერაბიშვილის სტრუქტურა კომპებთან მიმჯდარი და ვანო მერაბიშვილის დავალების შემსრულებელი. ანუ დავა სპეციალურად ააგდეს, რომ ჰომოსექსუალიზმს და სხვა გაუკუღმარტებებზე ჯერ დავას შეაგუონ ხალხი, დაღალონ, განმსჭვალონ ამ თემის “კანონიერებით” და ბოლოს ამ შემზადებულ ხალხში განახორციელონ ა.შ.შ. დან (მასონური ორდენებიდან) მიღებული დავალება რომ დააკანონ ერთი სქესის ქორწინება, ეს როცა გაუვათ მერე შემდეგ საფეხურზე იფიქრებენ…>

  • ელენა Says:

   ბოდიშით, ისე გამოვედი წყობიდან “თბილისის ფორუმის” ზნედაცემულობის წაკითხვით, რომ წამეშალა ტექსის ნაწილი დასაწყისში. მინდოდა მეთქვა რომ ვეთანხმები ლადოს და საქართველოს ამზადებენ ყველაზე დიდი ბოროტების და არაადამინურობის დასაკანონებლად, რასაც ჰქვია “ერთი სქესის ქორწინება” – ე. ი. ბინძური აჯანყება ღმერთის და მისი მცნებების წინააღმდეგ!!!

   • ლადო Says:

    ახლა გამოვიკვლიოთ ვინ არის “ნათლიმამა” მიხეილ სააკაშვილის და მისი ერთერთი სპეცსამსახურის “თბილისის ფორუმის” ხელმძღვანელის, მოდერების და რიგითი თანამშრომლების “ალილუიას” და სხვა პედიკების, ზოოფილების და პედოფილების… ვინ და რატომ უძღვნა მიშა სააკაშვილს მილიონობით დოლარი? და მიშამ რითი უნდა გადაიხადოს სამადლობელი? ეს ცოტა მოგვიანებით, ახლა კი ეს წაიკითხეთ:

    25 May 2009, 09:38
    “Good club”

    Британский еженедельник The Sunday Times рассказал своим читателям о том, что 5 мая 2009 года на Манхэттене, в доме сэра Пола Нерса (британского биохимика, лауреата Нобелевской премии и президента университета Рокфеллера) прошла встреча самых богатых людей Америки – среди них были основатель Microsoft Билл Гейтс, его соратник Уоррен Баффет, патриарх богатейшей династии Америки Дэвид Рокфеллер, финансист Джордж Сорос, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, медиа-магнат Тед Тёрнер и телеведущая Опра Уинфри. Это был своего рода тайный клуб (именуемый самими участниками “Good Club”), который обсуждал “проблемы, связанные с перенаселённостью Земли, нуждами здравоохранения и образования”, пишет Times.

    Times отмечает, что некоторые участники встречи настолько не хотели афишировать данное обсуждение, что их секретари утверждали, что в указанное время их боссы были на “брифинге по вопросам безопасности”. Один из участников встречи сказал, что “это обсуждение было тайным, так как никто не хотел вовлекать в
    дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира”.

    Джордж Сорос (Дьёрдь Шорош), еврей, миллиардер, масон-иллюминат, крупнейший финансовый спекулянт современности, идеолог “открытого общества”, “серый кардинал цветных революций”, самый эффективный агент “Моссада”, один из кураторов международной наркоторговли.

   • ლადო Says:

    Опра Гэйл Уинфри, миллиардерша афро-американского происхождения, известнейшая американская телеведущая, лесбиянка.

   • ლადო Says:

    Уоррен Эдвард Баффет, миллиардер англо-франко-ирландского происхождения, масон-иллюминат, крупнейший финансовый инвестор планеты.

    Билл (Уильям Генри) Гейтс, миллиардер еврейско-шотландского происхождения, масон-иллюминат, основатель Microsoft, бисексуал.

    Майкл Рубенс Блумберг, еврей, миллиардер, мэр Нью-Йорка, главный спонсор движения за права сексуальных меньшинств.

    Тед (Роберт Эдвард) Тёрнер, миллиардер англо-ирландского происхождения, масон-иллюминат, основатель и владелец CNN, автор известной фразы “Христианство – религия лузеров”.

    Пол Максим Нерс, еврей, миллионер, президент Рокфеллеровского университета, крупнейший западный биохимик, куратор закрытых проектов в области генной инженерии.

   • ლადო Says:

    ახლა კი მთავარი, თუ გინდათ ჩაწვდეთ საიდან იღებს “თბილისის ფორუმის” კანიბალიზმი სათავეს, მოგიწოდებთ ყურადღების კონცენტრირებისკენ:
    (из досье журнала EIR)

    9 августа 2008 г.

    Послужив своим английским хозяевам во время балканских войн 1990-1991 гг., Джордж Сорос организовал серию учебных курсов в Белграде в Югославии для подрыва национальных государств и создания «кольца вокруг России» для будущей конфронтации Востока и Запада, планы которой вынашивает Лондон. Этот проект привел к серии псевдодемократических переворотов – «революции роз» в Грузии и «оранжевой революции» в Украине.

    Одной из главных операций Сороса, было отстранение от власти Эдуарда Шеварднадзе и замена его Михаилом Саакашвили, выпускником Колумбийского университета и получателем поддержки от Института открытого общества Сороса. В период с 1994 по 2004 год, в рамках различных проектов Института открытого общества, таких как Проект для Центральной Европы (Central European Project (CEP)) и Фонд открытого общества Грузии (Open Society Georgia Fund), для свержения Шеварднадзе было потрачено как минимум 40 миллионов долларов.

    В начале 2003 года Сорос начал активизировать демократических «штурмовиков» для переворота в Грузии. Канадская Globe and Mail нарисовала тогда красочную картину событий ноября 2003 года: «Хроника событий в Тбилиси – В феврале миллиардер и финансист Джордж Сорос начал закладывать фундамент для свержения президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Тогда за деньги его Института открытого общества в Сербию выехал Гига Бокерия, 31 год, где он общался с активистами «Отпора» и изучал опыт использования уличных демонстраций для свержения диктора Слободана Милошевича. После этого летом фонд Сороса оплатил поездку активистов Отпора в Грузию, где они провели трехдневные курсы по обучению 1000 студентов организации мирной революции. Помощь Института cвободы и г-на Бокерия сыграли ключевую роль в организации уличных протестов и, в конечном итоге, г-н Шеварднадзе был вынужден подписать бумаги о своей отставке».

    Сорос тренировал якобинских штурмовиков не только для цветной революции в Грузии. Этот же сценарий повторили в Украине и других странах бывшего советского блока.

    Когда Саакашвили пришел к власти в 2004 году, дуэт миллиардера Сороса и тогдашнего заместителя Генерального секретаря ООН Марка Мэллока Брауна (в настоящее время Генеральный секретарь британского Министерства иностранных дел и по делам Содружества) представил многомиллионные гранты всем чиновникам правительства Саакашвили, начиная с министров и кончая «ничтожными полицейскими чинами», – писал журналист Марк Алмонд 14 ноября 2007 года. Сорок миллионов долларов, направленных в фонд, были подкреплены, доллар за доллар, финансированием со стороны Института открытого общества и Программы развития ООН.

    В этой же статье, размещенной на сайте автора и других сайтах, Алмонд пишет, что дубинки щедро оплачиваемых полицейских Саакашвили (они получали около 1000 долларов в месяц с поправкой на девальвацию доллара), были главным аргументом Саакашвили против оппозиции во время выборов в Грузии в 2007 году.

    Путчист империи

    Лорд Марк Мэллок Браун не просто соратник Сороса, часто бывающий в его доме в Нью-Йорке, подпитывавший поход Сороса против национальных государств деньгами ООН. Он и деловой партнер Сороса. В апреле 2007 года Мэллок Браун был назначен вице-президентом фонда Quantum, принадлежащего Соросу, откуда текут соросовские миллиарды. Financial Times писала, что «Сэр Марк также является вице-президентом Института открытого общества миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, продвигающего демократию и борющегося за права человека, особенно в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе».

    Лорд Мэллок Браун занимается свержением правительств всю свою жизнь. Он родился в Родезии в семье колониального землевладельца. «Имперский инстинкт» у него в крови.

    В 1986 году он ушел с работы в лондонском Economist и перешел в международный отдел активной политической консалтинговой фирмы в США, Sawyer Miller, откуда он давал советы во время избирательной компании Корасон Акино на Филиппинах. Он тесно сотрудничал с Акино во время свержения президента Фердинанда Маркоса в 1986 году. Об этом он вспоминает с гордостью.

    В 1990 Браун представлял интересы избирательной кампании перуанского писателя-фашиста Марио Варгаса Лёса, сторонника легализации наркотиков. Выборы он проиграл, предложив жесткую программу экономии, подрезавшую жизненный уровень беднейших перуанцев.

    Sawyer Miller также занималась «позиционированием» Далай-ламы против Китая.

    После работы в Sawyer Miller Мэллок Браун 18 лет работал в Мировом банке и ООН. В те времена он и наладил невидимые, но очень тесные отношения с Соросом. Мэллок Браун и Сорос действуют рука об руку, разрушая национальные государства с 1993 года. Тогда Браун поехал в Сербию и Боснию с группой, организованной Соросом, для подготовки рекомендаций, как лучше потратить грант в 50 миллионов долларов на «реконструкцию» Боснии после того, как она была разрушена в результате войны, инспирированной англичанами.

    Во время работы Мэллока Брауна в ООН, они с Соросом выступали как одна команда. В 2002 году парочка провела совместную конференцию в Монтеррей в Мексике, на которой объявили о планах расходования средств ООН, объединенных с частными деньгами Сороса и ему подобных, для усиления контроля над экономикой стран третьего мира. Сорос там выступал не как филантроп, но в качестве президента и председателя Soros Management Fund, скандально известного хеджевого фонда.

    Без Сороса и Мэллока Брауна никакого режима Саакашвили сегодня бы не было. Еще в 2001 году Саакашвили был марионеткой на окладе у Сороса. В январе 2004 года, на ежегодном Всмирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии, Сорос, Мэллок Браун и Саакашвили дали совместную пресс-конференцию, после того как Саакашвили получил полтора миллиона долларов – миллион от Института открытого общества Сороса и полмиллиона от Программы развития ООН. Деньги предназначались для «программы административной реформы» в Грузии. Главным проектом этой реформы были взятки – «фонд доплат к зарплатам». Для этого Мэллок Браун нашел еще много миллионов.

    В отчете Программы развития Мэллока Брауна даже похвастали, что эти выплаты подтолкнули «российского президента Владимира Путина … бросить упрек Саакашвили, что он состоит на довольствии у г-на Сороса». К 2006 году «вспомоществления» к зарплатам составляли один миллион долларов ежемесячно, говорится в докладе Программы развития ООН.

   • ლადო Says:

    p.s. rezium:

    ე.ი. ედუარდის გადანაცვლებიდან მიხეილის ჩანაცვლებამდე 40 მილიონი დოლარი დახარჯა ილუმინატმა მასონმა ჯორჯ სოროსმა ამერიიკის ბისექსუალ-ჰომოსექსუალ-ლეზბიანკა მასონური ვერხუშკის დავალებით? ძალიან დავალებულნი ყოფილან თბილისის ფორუმის პედიკები, დანარჩენიც ცოტა მოგვიანებით გავაგრძელოთ…

   • ლადო Says:

    ახლა კი ჯორჯ სოროსის 40 მილიონიანი ვარდების რევოლუციით გაბრწყინებული გაბრწყინებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის, ნატოს კაცთმოყვარების ამბები გამოვიძიოთ კოსოვო-მეტოქიის ამბებზე.

   • ლადო Says:

    სოროსის შემდეგ უფრო ღრმად ჩავიხედოთ ამერიკულ და სამხედრო ალიანს “ნატოს” სერბეთისადმი “ზრუნვაში” და საქართველოც მას მივანდოთ

 4. ლადო Says:

  Американцы не раз и не два заявляли о себя как об агрессорах – нынешних наследниках Гитлера. Чтобы не быть голословными, перечислим по порядку. В 1950-53 гг. имела место Корейская война, в 1961-1975 гг. война во Вьeтнаме, в 1982-84 гг. – вторжение в Ливан. В 1983-85 в Гренаду, в 1989-90 гг. – в Панаму. В 1990-91 гг. первая война и бомбардировка Ирака, в 1992-93 гг. вторжение в Сомали, в 1993-95 – на Гаити, в 1992-95 гг. в Руанду. В 1992-2001 гг. участие в межнациональном конфликте в бывшей Югославии, пиком которого стала вандальская бомбардировка Косово в 1999 г, когда были сметены с лица земли древнейшие святыни Православия, храмы и монастыри. В 2001-03 гг. вторжение в Афганистан, наконец, в 2003 г. вторая война и продолжающаяся до сих пор оккупация Ирака, параллельно с которой подобный же процесс начался по отношению к Ирану. Под видом миротворчества, США поддерживает локальные войны и очаги напряженности, и характер этих войн приобретает все более глобальные очертания.
  Православные помнят об изуверской бомбежке Сербии в 1999 г., когда на бомбах были написаны кощунственные поздравления с Пасхой.

  О военной агрессии США говорит и тот факт, что если в 1991 г. американские войска размещались в 92 странах мира, то к 2000 речь шла уже о 143-х, а сегодня более чем в 155. В том числе в бывших советских республиках Средней Азии. 30 января 2002 г. Джорж Буш-младший в Конгрессе США фактически изложил программу завоевания мирового господства, заявив: “Война только начинается, и Афганистан только первое поле сражений”. (Русская линия)
  http://www.pravmir.ru/article_2691.html

  • ლადო Says:

   p.s. მოკლედ ქართველი პედიკების ასე გალაღება გასაგებია, რადგან რუსეთი სად მოვა იმ დიდ აგრესორთან, ლეზბოსელობა-პედერასტობის უფლებების დამცველ ამერიკულ მსოფლიო მადის მქონე იმპერიალიზმთან. ნუ ყველაფერი შედარებითია. ოჰ, ეს მაინც თბილისის ფორუმელ პედერასტთა დიდი სიხარულია:

   “Православные помнят об изуверской бомбежке Сербии в 1999 г., когда на бомбах были написаны кощунственные поздравления с Пасхой.”

   • ნიკა Says:

    http://www.patriarchate.ge/?action=news_show&mode=news&id=542
    საქართველოს საპატრიარქო: მიტროპოლიტი გერასიმე (შარაშენიძე)

    წმიდა საყდრის სადესპანო საქართველოში: მონსენიორ კლაუდიო გუჯეროტი

    სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის ხელმძღვანელი ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი

    საქართველოს მთავარი რაბინის მოვალეობის შემსრულებელი: აბი-მელექ ალექსანდრე როზენბლატი

    სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ახუნდი ალი ალიევი

    22.01.2010
    —————————-
    აი ასე შეხმატკბილებულად გვერდიგვერდ ”იბრძვიან” საქართველოს საპატრიარქო და ერეტიკული რელიგიების წარმომადგენლები. შეიძლება რომ მართლმადიდებელმა იერარქიამ რაიმე დოკუმენტს ხელი მოაწეროს ერეტიკოსების გვერდით? ურთიერთთანამშრომლობის ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს საპატრიარქოს აღარაფერი აკავშირებს სამოციქულო და წმინდამამათამიერ სწავლებასთან, რომელიც მარად შეაჩვენებდა ერესებს! სამარცხვინო გამყიდველობა ჭეშმარიტების!

   • ნიკა Says:

    განსაკუთრებით, კი ეს წინადადებაა ყურადსაღები ”ევროპული ცივილიზაციის წევრობა” ყოფილა საპატრიარქოსთვის მთავარი, და ის რომ კათოლოციზმი, სომხური მონოფიზიტ-მიაფიზიტობა, იუდაიზმი და ისლამი რომ ანათემას არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ გადაცემული, ეს კი მეორეხარისხოვანი ყოფილა, ან არც არსებული ”პრობლემა”:

    ——————————————–

    საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და საქართველოში არსებული სხვა ტრადიციული რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც თავს ევროპული ცივილიზაციის ნაწილად ვთვლით, მივმართავთ ევროსაბჭოს დეპუტატებს, არ დაუჭირონ მხარი აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივებს.

   • davit Says:

    მე ჩვენი ხალხის გამკვირვებია, ან ამ ოპოზიციის ლიდერების, სულ პენსიებზე და საკასო აპარატებზე ნუ ასე ვთქვათ კუჭის პრობლემებზე როცა ატარებენ აქციებს, რატომ ერთხელ მაინც სულიერი პრობლემას არ დააყენებენ აქციებზე. სპეციალურად ვუყურე ახლახანს შორენა ბეგაშვილის გადაცემას, ღმერთმა მომიტევოს იმ სიბინძურეს რომ ვუყურე! ამ კახპა დედაკაცის გადაცემაში პირდაპირ პორნოგრაფიულ ჯაჭვს ატრიალებენ თან დართული კომენტარებით. ამოუჭრიათ თუკი სადმე პორნო კადრები არის ფილმებში, გადაუმონტაჟებიათ ერთმანეთზე და ასეთი უსირცხვილო გადაცემა მე მგონი ამერიკელებსაც აღარ აქვთ ეთერში…ორთაჭალის ტურფასავით ტიტლიკანა შორენა ტახტზე გადაგორებული ამ პორნო-კადრების შიგდაშიგ ტიტველ სხეულს ამასაჟებინებს და კომენტარებს აკეთებს გარყვნილობის სასარგებლობაზე! გესმით თქვენა? ნუ სიბინძურე მაგრამ რა სიბინძურეს ვუყურე. აი არ გაიშვა ამ ჩვენი ოპოზიციის რწმენა ხალხის მასებთან ერთად რომ შეედინებიან საპატრიარქოს ტაძრებში, დაანთებენ სანთლებს და მემრე დასვენებისას ბეგაშვილი შორენასა და ნანკა კალატოზიშვილის გადაცემებს მიუსხდებიან ან სხვა მათ მსგავსებს და ჰარი-ჰური სიცილი და მრუშ-მეძავური დროსტარება. ის ნანკა დიაცი უნდა ნახოთ რა ამაზრზენ კითხვებს უსვამს ”სიმართლის დროში” ხალხსა, კაცს თავი შეგძულდება…მაგ გადაცემაში რომ ხალხი მივა ფულის მოსაგებად თფუი ეგეთ ხალხსა! კაცო ამ მიშიკო სააკაშვილმა ნაგვის ურნები დაგვიდგა და ნაგვის გატანა კი მოგვიწესრიგა მაგრამა ნაგვის შემგროვებელი შორენასა და ნანკა კალატოზიშვილის მსგავსი გადაცემებით იმდენი ტალახი და ფეკალური მასა დააგროვა რა გაწმინდავს საქართველოს? არა სპორტით გატაცებული ჩვენი 20 კაციანი სინოდი მაინც როგორი გატრუნულია პორნოგრაფიის აღზევებით საქართველოში! აბა ახლა საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელსა დავით შარაშენიძეს რა ტიტველი ქალები გააკვირვებს, ხომ ხედავთ რა დასვენებებს იწყობს ზღვებზე უანაფოროდ და შიშლიკანა ქალთა გარემოცვაში! ვაიმეეე რა გვეშველებააა!!!

   • davit Says:

    ისე ჟოზეფინა მღვდლების ეპისკოპოსის ზუგდიდ-ცაიშის გერასიმე შარაშენიძესა და პაპისტური პედოფილიის სექტის დესპანის კლავდიო გუჯორეტის ევროპული ცივილიზაციის ერთიანობა კი გავიგე მაგრამ რატომ მორცხოვბენ და არ ერთიანდებიან ეს დიდი ძმები თავიანთი ზე მამების ბართლომესა და პაპის მოწოდებით? ნუ რატომ წვალობენ და აწვალებენ საკუთარ ქეციან ცხვრებსა, ნამდვილად ეს ვეღარ გავიგე! აი საბოლოოდ რომ გაერთიანდებიან ეტყობა მემრე დაიწყება ერთი სქესის ქორწინებები ჩემო ელენა? მემრე ბიძაშვილ მამიდაშვილების ”ჯვრისწერები” დაწესდება საქართველოშიც პაპისტურად…

 5. ALEXI Says:

  რა დაგემართათ ნიკა და დავით. ეს ჩვენი საპატრირქო კი აკრიტიკებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს, მაგრამ წხვირწინ რომ პორნოგადაცემებს უწყობს ტელე-იმედი, რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლების მფარვეკობით წაქეზენული, ამაზე კრინტსაც ვერ დასძრავს. და იცი რატომ? მაშინ ფუფუნებას, კეთილდღეობას და ხელისუფლების მხრიდან კეთილგანწყობილებას დაჰკარგავს და ეშმაკისეული მშვიდობის ხანა გასრულდება. ე.ი. ბოროტებას უნდა დაუპირისპირდეს და ხალხიც ამოუდგება მხარში. იმ ცოდვების მიმტევებლებად რაც მათ ქვეყნის წინაშე ჩაუდენიათ ვერ გამოვდგებით, მაგრამ ჭეშმარიტებისთვის თავგანწირვა ნამდვილად დაუფასდებათ. ეჰ, არ მჯერა რომ საპატრირქო ამაზე წავა!

  არ მახსოვს რომ ისინი, კრიტიკულ მომენტში, ქართველი ერის მხარეზე დამდგარიყვნენ.

  • ლადო Says:

   davit, ამაზე რა აზრისა ხარ? ალბათ შორენას შეაგონებენ

   • ლადო Says:

    მოდების ჩვენებაზე როცა გამოაცხადა ქართველმა პატრიარქმა ეტყობა შთაგონება ამათგან მიიღო

  • ლადო Says:

   ვთხოვ დიდგორის რედაქციას განმარტოს რას ნიშნავს უკუღმა – მარცხნიდან მარჯვნივ პირჯვრის წერა. მანამდე ავე-მარიათი ვნახოთ უკუღმართული ჯვრისწერა.

 6. tarasa25 Says:

  ეს ქალი არის ეშმაკის მოციქული…შორენა წადი სახლში…წადი…ღმერთს ევედრე შეგინდოს ეგ ცოდვები რასაც ტელევიზიის საშუალებით ავრცელებ…

  • ALEXI Says:

   დიდი ბოდიში tarasa25, მაგრამ უნდა შეგეკამათოთ. ეს ქალი ეშმაკის მიციქული კი არ არის არამედ ეშმაკის კერძია. ხოლო ეშმაკები სატელევიზიო კომპანია იმედის მფლობელები. ყველაზე დიდი ეშმაკი კი ამ გამრყვნელი ტელევიზიების შემდეგ დღევანდელი უზნეო ხელისუფლებაა.

   სად უნდა წავიდეს შორენა? სად არის მისი სახლი იცით? იქნებ არც დედა ჰყავს, არც მამა, არც და-ძმა და არც მეგობარი?

   მეცოდება ეს შორენა რომ თავი ჯოჯოხეთისთვის განიმზადა. უფრო მეტად კი ისინი დაისჯებიან ვინც ამ გოგოს უბედურებით ფულს აკეთებს. აბა ერთი თუ კარგია შორენას გატიტვლება თავიააანთი ცოლები, დები და დედები გაატიტვლონ ტელევიზორების წინ ამ უნამუსო ტელეკომპანიების მფლობელებმა!

   რატომ საპატრიარქო ხმას არ იღებს და განგაშის ზარებს არ დაარისხებს? ევრო-კავშირის მისამართით კი ნუ აგზავნის წერილებს არამედ ამ ხელისუფლებას გაუგზავნოს.

   • dato(lenon) Says:

    გასაგებია და სამარტლიანი რომ საპატრიარქოს საყვედურობტ იმედზე და შორენაზე, ხმა ამოიღ\ოსო, მაგრამ თქვენი სანაქებო მღვდლები დიდგორზე ინტერვიუებს რომ აქვეყნებენ, ისინი რატომ ხმას არ იღებენ, რაღაც ერთი კომენტარიც არ გამოუქვეყნებიათ, თუ მე ვერ წავიკითხე? ბოდიშით ნაგრამ თქვენ რომ გისმინოთ ადამიანმა გულზე ხელი უნდა დაიკრიფოს ყველამ და მთელი საქართველო ერთ დიდ მონასტრად გინდათ გადაქციოთ. სპორტი არა, კინო არა, ცეკვა არა და ა.შ. კარგით ერთი რა ზღაპრებს ნუ ყვებით, ცოტა რეალში იცხოვრეთ.

 7. tarasa25 Says:

  ქვეყანა აღსასრულის ჟამსაა მიმდგარი ჩვენ კი რეებს გვაყურებინებენ…იმის მაგივრად რომ ესეთი რაღაცეები აკრძალონ…პირიქით ყველაფერს უშვებენ ჩვენ ქვეყანაში რომ ერი საბოლოოდ დაეცეს…შორენები დაღუპავენ ზუსტად საქართველოს…სირცხვილია

  • dato(lenon) Says:

   8: გასაგებია და სამარტლიანი რომ საპატრიარქოს საყვედურობტ იმედზე და შორენაზე, ხმა ამოიღ\ოსო, მაგრამ თქვენი სანაქებო მღვდლები დიდგორზე ინტერვიუებს რომ აქვეყნებენ, ისინი რატომ ხმას არ იღებენ, რაღაც ერთი კომენტარიც არ გამოუქვეყნებიათ, თუ მე ვერ წავიკითხე? ბოდიშით ნაგრამ თქვენ რომ გისმინოთ ადამიანმა გულზე ხელი უნდა დაიკრიფოს ყველამ და მთელი საქართველო ერთ დიდ მონასტრად გინდათ გადაქციოთ. სპორტი არა, კინო არა, ცეკვა არა და ა.შ. კარგით ერთი რა ზღაპრებს ნუ ყვებით, ცოტა რეალში იცხოვრეთ.

   • ეკა Says:

    მართალია გაიძვერა პატრიარქისტი ხარ ლენონი ხარ თუ ვიღაცა, მაგრამ სიმართლეს ამბობ რომ არც საპატრიარქოს მოწინააღმდეგე მღვდლები იწუხებენ თავს პორნოგრაფიის ქადაგებაზე თუ სხვა უბედურებებზე. მამა ბასილი მაგ იმედს და შორენას ერთ კვირაში დაკეტავდა აქციებით. მაგრამ სვეტი მღვდლები გლეხ მამა ბასილს მასხარად იგდებდნენ და დღესაც თავს არ უტოლებენ. მამა გიორგი სხილაძეს გამოვრიცხავ ამ სვეტებიდან. მამა გიორგი ეროვნული მღვდელია, მარტო ეკუმენიზმს კი არ უკირკიტებს, არამედ ამხელს მკაცრად ყველა ეშმაკ ხელისუფლებასაც. მამაო გიორგი მადლობა მამა ბასილს რომ პარიზიდან მხარში ამოუდექით! უბრალოდ მამა გ. სხილაძე საზღვარგარეთაა და ამიტომ ხელი არ მიუწვდება იმ საქმეზეც რაც აუცილებელია ყოველდღიურად ერში ქადაგებისთვის. მაგრამ ეს აროშვილები, და მამა გრიგოლი კობახიძე ამაყი ხრიზოსტომელი კვიპრიანეს ეკლესიოლოგიას რომ დასდევენ ყოველდღე, მეტი საქმე ერში არა აქვთ? ვითომ კვიპრიანე ღუპავდეს ქართველ ერს და სხვა ყველაფერი რიგზია! ეგ ფარისევლები ეგენი!!

   • ეკა Says:

    p.s._i
    გინდათ გითხრათ რატომ არ იღებენ ხმას აროშვილები და ბერი გრიგოლი კობახიძე ხმას არც პორნოგრაფიის გავრცელებაზე, არც ეშმაკ ხელისუფლებებზე? გაგიგიათ ან ზურაბს, ან გელასის, ან ბერ გრიგოლის შევარდნაძე ან სააკაშვილი ემხილებინოთ, ან რაიმე ათასი კიბოდ გავრცელებული ცოდვა ემხილებინოთ ერში! არა, ხმაც არ ამოუღიათ, იმიტომ რომ ლაჩრები არიან, ეშინიათ: აქცია რომ გამართონ და ამხილონ ან ხელისუფლება, ან სამხედრო გადატრიალება, ან სხვა ცოდვა და გმინვა ერში ამხილონ მოხვდებათ დუბინკები, ელექტროშოკები, ჩააგდებენ კარცერებში, ან შეაგდებენ პირუტყვულად დაცემულ პატიმრებთან სადაც პირში სიგარეტებს შეაბოლებენ და მასხარად აიგდებენ! აი, ამ ლაჩარ ვითომ მართალ მღვდლებს რისი ეშინიათ. სამაგიეროდ ადვილია, გამოსცე მხოლოდ წიგნები, ჩუმად იბუტბუტო სიმართლე, არც ხელისუფლებას შეეხო, არც არავის და კვიპრიანე გაიხადო ღმერთის ერთადერთ მტრად!ვაი, თქვე მართლა ვაი მღვდლებო! დიდგორი იმედია შემარჩენს ამ მართალ სიტყვას!

   • ეკა Says:

    ხელისმომწერი: მღვდლების აროშვილების და ბერ გრიგოლ კობახიძის ზემორე მხილებაზე:

    ეკატერინე – გლდანის მართლმადიდებელი ეპარქიის წინამძღვრის ბასილი მკალავიშვილის სულიერი შვილი.

   • nana Says:

    am dReebSi gamovida mitropolitia ukve mgoni daniel daTuashvili da ganacxada tele-imedit, rom zurab jvaniam pirnatlad moixada tavisi vali RvTisa da eris winaSro. Zvelad ki danielisaa es:

    ხატის ჩამობრძანების შესახებ გვესაუბრება ცხუმ-აფხაზეთისა და საჩხერე-ჭიათურის მიტროპოლიტი დანიელი:
    ამ ორიოდე წლის წინ, როდესაც მისმა უწმიდესობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წმიდა სამების საკათედრო ტაძარში დაბრძანებულიყო მსოფლიოს ეკლესიაში ცნობილი სასწაულთმოქმედი ხატები, აწ გარდაცვლილ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ზურაბ ჟვანიას გაუჩნდა სურვილი, შექმნილიყო მსწრაფლშემსმენელის ხატის ასლი და დასვენებულიყო სამების საპატრიარქო ტაძარში.

    ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, რომ ბატონი ზურაბი ეწეოდა ეკლესიური ცხოვრების წესს, შეძლებისდაგვარად ახერხებდა მარხვების შენახვას, ლოცვების წარმოთქმას, აღსარებასა და ზიარებას. დიდ დღესასწაულებზე იგი ყოველთვის უწმიდესის გვერდით იდგა და ზოგჯერ სხვადასხვა მონასტრებში იღებდა საეკლესიო საიდუმლოებებში მონაწილეობას. ბატონ ზურაბს განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა ამ ხატის მიმართ. მან ბოდბის დედათა მონასტერში ერთ-ერთ მონაზონს, ხატმწერს ამ ხატის ასლი დაუკვეთა და სახლში ამ ხატის წინაშე ხშირად ლოცულობდა.

    ბატონმა ზურაბმა პატრიარქისაგან გამოითხოვა ლოცვა-კურთხევა, რომ ეზრუნა ამ ხატის ასლის დამზადებაზე. მართლაც, უწმიდესმა მეტად გაიხარა, რომ ჩვენი საერო ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენელი ასე გამოეხმაურა მის ლოცვა-კურთხევას. ამის შემდეგ სამღვდელოებისა და მრევლის ჯგუფმა ვიმოგზაურეთ ათონის მთაზე, მოვილოცეთ დოქიარის მონასტერი, სადაც ამ სასწაულმოქმედი ხატის დედანი ბრძანდება და მონასტრის წევრებს ვთხოვე, დაემზადებინათ ამ ხატის ასლი.

   • nana Says:

    es xotba mitr. danielisa putchist zurab jvaniaze aq aris:
    http://www.orthodoxy.ge/khatebi/mstsraplshemsmeneli.htm

 8. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  ,,dato (lenon)“,
  მშვიდობა თქვენდა; დაგლოცოთ ღმერთმა!
  ვიღებ თქვენს შენიშვნას!
  რაც ამ გადაცემის ირგვლივ მესმა, მაშინათვე გამიჩნდა მოვალეობითა და რისხვანარევი სიბრალულით აღძრული სურვილი, რაიმე შემაგონებელ-სამხილებელი დამეწერა როგორც ამ ,,არხზე“, ისე ამ გამრყვნელი ,,პროექტის“ წამყვანზე, როგორც დაღუპვად დასა და შვილზე. მაგრამ დროისა და შესაფერი განწყობის (სამწერლო-შემოქმედებით ,,მუზას“ რომ უძახიან) დაუმთხვევლობის გამო, ეს ვერ მოვასწარი.
  ალბათ, უადგილო არ იქნება, დავსძინოთ: სად, ჩვენისთანა რიგითი მღვდელი რომ შორიდან რაიმეს იტყვის თუ დაწერს და სად _ ერის სულიერი მამის ტახტის მპყრობელი, რომელსაც ქვეყნის მთავარი ტაძრის ამბიონზე ფეხი და ყველა სამაუწყებლო საშუალებაზე ხელი მიუწვდება?!
  ამასთან მიმართებაში გვახსენდება: 1990წ. იდგა, წინასაარჩევნო დრო. საქართველოში, პირველად, გაზეთმა ,,შანსი“ გამოაქვეყნა ისეთი ფოტო-მასალა, უფრო ეროტიკულს რომ უწოდებენ, ვიდრე პორნოგრაფიულს (ასე, რომ საბრალო შორენამ ამ საქმეში ,,პიონერობაც“, რითაც თავს იწონებს, კი ვერ მოასწრო). ზვიად გამსახურდიამ, რომელიც პოლიტიკაში, უპირველესად, ზნეობრივი თანრიგებით (,,კატეგორიებით“) აზროვნებდა, რასაც მასთან ურთიერთობაშიც ვხედავდით, მის თანამოაზრეებსა და თანამებრძოლებს თბილისის წმ.. პეტრე-პავლეს სახ. ტაძრიდან, რომლის მგალობელიც იმ დროს ვიყავი, ამის შესახებ გვაცნობა და გვთხოვა, რაიმე გვეღონა ამის საწინააღმდეგოდ. ჩვენი სულიერი ძმები ,,შანსის“ რედაქციაში მივიდნენ, მის თანამშრომლებს ,,გეორგიანული ქრისტეანობით“ გაესაუბრნენ და მსგავსი ,,გამოხტომების“ გაგრძელების ,,შანსი“ აღარ დაუტოვეს… ზ. გამსახურდიას, როგორც ეროვნული მოძრაობის პატრიარქსა და აქედან გამომდინარე, დიდი ალბათობით _ მომავალ პრეზიდენტს, ზოგიერთმა ,,პოლიტიკოსმა“ (სწორედ, ისეთმა, მომავალი განსაცდელისას რომ პირველი უღალატებდა) ურჩია, ამ ,,პოპულარული“ გამოცემის წინააღმდეგ გალაშქრებით მისი მრავალრიცხოვანი მკითხველის ხმები არ დაეკარგა… _ ამაზე ზვიადმა, სიტყვასიტყვით, ასეთი პასუხი გასცა: ,,გენაცვალე, გარყვნილი ხალხის ხმები არ მჭირდება, გესმის?!.“. ამიტომაც იყო, რომ ასე მოაზროვნე და მოქმედი პრეზიდენტის ,,გამოხტომები“ ბუშების ,,თავ-ქალა-ძვლიანი“ მოდგმის (,,დინასტიის“) მიერ გამოცხადდა, როგორც ამა სოფლის ,,დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა“… _ შედეგად, ვერ გამოიჩინა რა ქართველობამ შესაბამისი მოშურნეობა, მივიღეთ საქართველო, როგორც მასონური მმართველობის ,,ლაბორატორია“ და რაც დღეს ჩვენში ხდება, იმის შედეგიცაა, რომ ამ ადამიანმა, როგორც სამშობლოზე სისხლ-ხორცეულად შეყვარებულმა, ბარაბას გზით მავალი ხალხი დასწყევლა (1990წ. 26. 05.), ხოლო მართალი კაცის წყევლას, როგორც იტყვიან, ჭრა აქვს…
  აქვე, ვსარგებლობ ამ შემთხვევით და ,,დიდგორის“ კომენტატორს ,,ეკა“, პირველ რიგში, ვმადლობ ჩვენდამი დაუმსახურებელი სამადლობლის გამოთქმისათვის და ვთხოვ, ამავე კომენტატორს ,,dato (lenon)“ შენდობა სთხოვოს, მისდამი შეურაცხმყოფელი სიტყვის ხმარებისათვის. ამასვე ვთხოვ მახვილგონიერ კომენტატორს ,,davit“ (თუ ვცდები, წინასწარვე გთხოვთ შენდობას), რომელმაც, ადრე, იგივეს _ ,,dato (lenon)“ _ მსგავსი უწოდა.
  ,,ვიყვარებოდეთ ურთიერთას, რათა ერთობით აღვიარებდეთ!“.

  • გიორგი Says:

   დიდი მადლობა, თქვენო ღირსებავ, მამაო გიორგი, რომ ეკას და დავითებს მოუწოდეთ შენდობა ითხოვონ ერთმანეთისგან. ასევე, მეც მინდა ვთხოვო ეკას (ეკატერინე) სთხოვოს შენდობა მამა ზურაბის და მამა გელასის, ეს უკვე მერამდენედ, მათი სამღვდელო პატივის შეურაცმყოფელი გამონათქვამებისათვის (ფარისევლები, ლაჩრები, მშიშრები). დიდი ბოდიშით, და საიდან ამხელა კადნიერება მღვდლებს ასე ელაპარაკოთ? ნუ გადადიხართ საზღვარს! ვხედავთ, რომ სიმართლის მოყვარე ქრისტიანი ბრძანდებით ქ–ო ეკატერინე, მაგრამ ვერ დავუშვებთ, ამ საიტზე, რომ ან თქვენს მოძღვარს მამა ბასილს, ან მამა ზურაბს, ან მამა გელასის, ან ჩვენთვის უცნობ ბერ გრიგოლ კობახიძეს ვინმემ აქ ამდენი შეურაცხყოფა მიაყენოს. თქვენ ეტყობა ვერ ჩაწვდით ჩვენი საითის მიზანს. ჩვენი მიზანია ვამხილოთ აშკარა სჯულგანდგომილება, რასაც ეკუმენიზმი ეწოდება და ჭეშმარიტ სამღვდელოებას პატივი მივაგოთ. გეთანხმებით, ის აუცილებელია, რომ ეკუმენიზმიდან განდგომილი სამღვდელოება დაახლოვდეს და ერთობით დაეხმარონ ერს ხსნის გზაზე დადგომაში, სხვადასხვა სინოდებში ყოფნისა და ეკლესიოლოგიური განსხვავებების მიუხედავად იზრუნონ საეკლესიო კრების მოწვევაზე საქართველოში, მაგრამ ამის თქმა მათთვის შეურაცხყოფის მიყენების გარეშეც შეიძლება. იმდენი ლანძღვა აქვთ საპატრიარქოს მრევლის წევრებისგან მღვდელ აროშვილებს და მამა გიორგი სხილაძეს მიღებული, რომ როგორმე თქვენს მკაცრ მხილებას ოღონდ კორექტულს სიმდაბლით მიიღებენ და ჩაუფიქრდებიან თქვენს სიმართლეს. გთხოვთ, დიდი მარხვა ახლოვდება და თუ შენდობას არ ითხოვთ, მეტს მაინც ნუღარ გაიმეორებთ ჭეშმარიტი სამღვდელოებისადმი ასეთ შეურაცმყოფელ მიმართვებს.

   “დიდგორის” პრესსამსახურის ხელმძღვანელი
   გ. წულაძე

 9. a.sanduchadse Says:

  წავიკითხე მამაგიორგი სხილაძის კომენტარი, წავიკითხე და გულს მალამოსავით მოედო, ჩვენი ბედკრული მამულის დღევანდელი ყოფით სასო მიხდილსა და იმედ დაკარგულს მისმა სიტყვებმა კვლავ ააციაგა ჩემში იმედის ნაპერწკალი, გულს მალამოდ მოედო, მადლობა ღმერთო, მადლობა რომ უზნეობის უდაბნოში მოხეტიალე ჩემს ერს კიდევ შეარჩინე მამა გიორგის სახით ჭეშმარიტი სულიერი მოძღვარი და მწყემსი.

  მე სიტყვებიც არ მყოფნის სამადლობელის წარმოსათქმელად, თუმც მამა გიორგის მადლობა არც სჭირდება, ეს მისი მოვალეობაა უფლისა და ერის წინაშე, რომელსაც უმწიკვლოდ და უხინჯოდ ასრულებს და ახარებს ჩვენს სულსა და გულს.

  გაიხარე და იდღგრძელე, მამა გიორგი, ჩვენ უბრალო, ცოდვილი ქართველები ბედნიერნი ვართ რომ შენი ხმა გვესმის და შენ არსებობ!

  • ლომისა Says:

   ღმერთმა დაგლოცოს ბ-ნო ალექსანდრე!

   იგივეს თქმა მსურდა მამა გიორგის მისამართით, მაგრამ ასე ლამაზად და გულმართლად ვერ ჩამოვაყალიბებდი რამდენიც არ უნდა მეწვალა. მადლობა კიდევ უფალს იმისთვის, რომ შენისთანა ერისკაცები გადაურჩინა ჩვენს გაჭირვებულ მამულსა.

   ღმერთმა მამულის განთავისუფლებას მოგვასწროს!

 10. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  პასუხი ა. სანდუხაძესა და ი. ღუდუშაურს: მადლობელი ვარ თქვენი სიტყვებისათვის, რომლებსაც, ვფიქრობ, არ ვიმსახურებ. ხომ იცით, _ წმ. მამები შენიშნავენ, _ ადამიანი თვითონ როგორიცაა, ყველა სხვაც ისეთივე ჰგონიაო…

  გლოცავთ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ამინ!

  სულიერ შვილებს

  იგი არა-არს ჭეშმარიტად, ჯერ, მღვდელ-მოძღვარი,
  სულიერ შვილზე მეტად უყვარს თუ ხორციელი;
  ვის ერთხელაც კი არ სწვევია გრძნობა, ძლიერი:
  ოღონდ, თქვენ სცხონდეთ, _ ნუ დამტოვოს ღმერთმან ცოცხალი!
  _ ცხონების _ ანუ თუ იმედი გაქვს გადარჩენის,
  ,,ანიც“ და ,,ჰოეც“ _
  ერთად, სწორედ,
  არს გადარჩენა:
  ფანატიზმია სიყვარულის გარეშე რწმენა;
  ,,ლიბერალობა“ _ სიყვარული გერეშე რწმენის.
  _ რაც მხოლოდ თქვენთვის მეთქმის
  და ჯერ არ მითქვამს სხვისთვის:
  დამინთხევია თქვენთვის
  ოფლი, ცრემლი და სისხლი.

  2009წ. შემოდგომა, ლევილი

 11. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  მინაწერი (P.S.): ზრდილობითი სამაგიეროობის გამო არ ვწერ და მართლაც, თქვენს მამულიშვილურ ნაწერებს ყოველთვის აღტაცებით ვკითხულობ. ღმერთმა გიკურთხოთ მარჯვენა!

  • nana Says:

   ახლა იმედზე სიმართლის დროში ტრანსსექსუალი გამოჰყავთ (კაცი), მოკლე კაბით, შორენა ბეგაშვილივით დახატული სახით და უწოდებენ სტერეოტიპების რღვევის ხანას. რეკლამა ყოველ 5 წუთში გადის. ის ქალად გადაკეთებული კაცი ნანკა კალატოზიშვილის საშინელ კითხვებზე პრნაჭვა–გრეხვით სცემს პასუხებს და დარბაზი აღტაცებულ ტაშს უკრავს. თავიდან გოგო მეგონა…მგონი ჰაიტის მსგავსი მიწისძვრა არ აგვცდება. იქნებ რამე იღონოთ პატივცემულო დიდგორის რედაქცია, არ შეიძლება ტელე–კომპანიის ხელმძღვანელობას პროტესტი გაუგზავნოთ?

   • davit Says:

    ამასვე ვთხოვ მახვილგონიერ კომენტატორს ,,davit“ (თუ ვცდები, წინასწარვე გთხოვთ შენდობას), რომელმაც, ადრე, იგივეს _ ,,dato (lenon)“ _ მსგავსი უწოდა

    ///
    გამარჯობათ მამაო გიორგი,

    ვულოცავ, დათოს, ანუ დავითს, ანგელოზის დღეს და ვასრულებ მამა გიორგის თხოვნას და თუ მას დათოს, ასევე სხვებს რამე უსამართლოდ ვაწყენინე, ვთხოვ მომიტევონ. ანგელოზის დღეს კი ვულოცავ დათო–ლენონსა მაგრამა დავით აღმაშენებელი და მომღერალი ჯო ლენონი რანაირად ეწყობინ ერთმანეთსა? ერთი სახარებას დაატარებდა ომებში, მეორეს კიდევ სულ ქრისტეს გინებაში ამოხდა სული. მამაო გიორგი, ნეტაი რა დაემართათ ამ ქართველებსა რატომ გადავიდნენ სულ უცხოურ სახელებზე, რატომ შემოსწყრნენ ქართულ სახელებსა? პოლიგლოტი უნდა იყო კაცი რომა ქართულ ფორუმებზე ავატართა სახელები გაიგო რასა ჰნიშნავს. ძმაო დათო ასე მაინც დაწერე ფრჩხილებში (ყოფილი ლენონი)…ახლა უცხოელი სიდი შემოცუნცულდა მელიასავით და დაგვცინის საიტის დახვეწაში მომეხმარეთო. ბატონო ნიკავ, წაუყენეთ ულტიმატი სიდსა ჯერ შენ დავით აღმაშენებლის ყაიდაზე გადმოქართულდ–გამართლმადიდებელდითქო და თან გადაგყვებითთქოოო!
    მამაო გიორგი! რამდენიც გენებოთ მომეცით შენიშვნები და თქვენი გულისთვის რას არ ვიზამ. თქვენნაირი მღვდელები სანთლით საძებნელია!!! ზუგდიდ–ცაიშის ნაირები კიდევა კაცო რა ძალიან მრავდებიან და მრავლდებიან ვეღარ ვითვლი!

  • ლომისა Says:

   უღრმესი მადლობა ჩვენს მიმართ ნათქვამი ქების სიტყვებისათვის, რომელსაც პირადად არ ვიმსახურებ. „დიდგორზე“ თუ რაიმე ღირებული გაკეთდა, ამაში თქვენ და სხვა ჭეშმარიტ მღვდელებს ლომის წილი მიგიძღვით. უპირველეს ყოვლისა, ბ-ნ გიორგი წულაძეს უფრო შეეფრება თქვენი ქება.

   ღმერთმა დაგლოცოთ.

   სიყვარულით და პატივისცემით,

   ერთი უღირსი არაგველი

 12. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  ,,daviT“, გმადლობთ ჩვენი მოკრძალებული თხოვნის აღსრულებისათვის და გამოჩენილი თავმდაბლობისა და სიყვარულისათვის გლოცავთ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდისა სულისათა!

  • ეკა Says:

   მიტროპოლიტ კვიპრიანე (კოცუმბას), მწვალებლური ეკლესიოლოგიის მამხილებელი დოკუმენტები – ნაწ. 3

   Сомнительное православие группы митрополита Киприана

   Епископ Григорий (Граббе)

   Журнал “Православная Русь” в № 17 за текущий год опубликовал Определение Собора Русской Православной Церкви Заграницей об установлении молитвенного общения с группой старостильников, возглавляемой митрополитом Киприаном Оропосским и Филийским…
   http://studieli.blogspot.com/2010/01/3.html
   ბატონო გიორგი, აროშვილები ჩვენ გლდანელებს დიდი ხანია გვესხმიან თავს და ახლა თავის ბლოგზე მწვალებლებადაც გამოგვაცხადეს. ესეს იგი რაც ვიბრძოლეთ მწვალებლობად გამოაცხადეს, რადგან ჩვენს მიტროპოლიტს მწვალებლად აცხადებენ. კაი ბატონო არ უნდა ვუწოდო ფარისევლები და მშიშრები, მაგრამ ის უფრო დიდი შეურაცხოფა არ არის რომ თვითონ მწვალებლებს გვიწოდებენ!! ბატონო გიორგი მაინტერესებს თქვენი პასუხი ჩვენ გლდანის მართლმადიდებელი ეპარქია მწვალებლობას ვემსახურეთ ეს წლები, ნუთუ ეს არ არის ყველაზე დიდი შეურაცყოფილება ჩვენი,, თვითონ როცა სახლებში იჯდენ და ამდენი გვცემეს და გვარბიეს ჩვენ. გავიდნენ ახლა და შეუტიონ იმედს გააპროტესტონ რატომ არ მოქმედებენ, რა მნიშვნელობა აქვს მწვალებელთან ლოცვით ჩავა ხალხი ჯოჯოხეთში თუ მრუშობით და გაუკუღმართებული სექსუალური ცხოვრებით…მე აროშვილებისადმი არ მამოძრავებს მტრობა უბრალოდ მათი თავდასმა ჩვენზე მოთმენა მეტი აღარ შეიძლება…ნახეთ რამხელა თეზისებს უძღვნიან ჩვენს დისკრეტიზაციას

   • ეკა Says:

    p.ს.
    მეც მივბაძავ დავითს და მამა გიორგის ვუჯერებ: გაიძვერა ვისაც ვუწოდე, გულში ნუ ჩაიდებს წყენად, უკან მიმაქვს ჩემი ეს სიტყვა

 13. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  ,,ეკა“, თქვენც გმადლობთ, გლოცავთ და გულში გიკრავთ!

  • ნიკა Says:

   nana Says:
   თებერვალი 8, 2010 დრო 1:59 pm

   …იქნებ რამე იღონოთ პატივცემულო დიდგორის რედაქცია, არ შეიძლება ტელე–კომპანიის ხელმძღვანელობას პროტესტი გაუგზავნოთ?

   –––––––––––––––––––

   პასუხი – ს:

   “ტელე_იმედი” – სადმი მიძღვნილი ამ წერილის გამოქვეყნებისთანავე, გავუგზავნეთ პროტესტი მაუწყებლობის ორ რედაქციას. სამწუხაროდ, ხელმძღვანელობის e-mail – ი, მათ ვებ–გვერდზე არ არის განთავსებული.

   • stalker Says:

    საქართველოს ,,პრეზიდენტის“ მორიგი მკრეხელობა

    ჯერ კიდევ კარგად არ ვიცნობთ მიხეილს სააკაშვილის ამერიკულ გაქანებას. იმედის საროსკოპო გადაცემებს ვინ ჩივის დღეს გამოაცხადა სააკაშვილმა რომ მცხეთაში მტკვრისა და არაგვის შესართვავთან ბასეინები და დასასვენებელი პლიაჟები უნდა მოეწყოს. არის ერთი ამბავი მაესტროზე აპროტესტებს ხალხი რეკავენ რედაქციაში, აღშფოთებულები. საპატრიარქო კი როგორც ყოველთვის და როგორც ყველაფერზე დუმს!

 14. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  ყველას მოეხსენება, რომ მდინარეების _ მტკვრისა და არაგვის შესართავი წარმოადგენს ქართველი ერისათვის პირველ წმინდა ალაგს, სადაც მოციქულთასწორ წმ. ნინოს მიერ აღესრულა მოციქულთასწორთა _ წმ.. მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას ნათლისღება, სამეფო კარის სხვა წევრებთან, დიდგვაროვნებთან და პირველ ქართველ ქრისტეანებთან ერთად. მის ახლოს, მაცხოვრის უწმინდეს კვართზე აღიმართა წმ. თორმეტ მოციქულთა სახელობის, ,,სვეტი-ცხოვლისად“ წოდებული წმ. ტაძარი (გარშემო მყოფ სხვა სიწმინდეებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ). თურმე, სწორედ, აქ, ამ ადგილას უნდა მოეწყოს საცურაო ,,პლაჟი“, რომელიც ,,ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული ადგილი გახდება ევროპაში“, როგორც თვითონვე ბრძანა. იხ.: http://maestro.ge/?address=news1&id=3457&page=2
  http://rustavi2.com/news/video.php?fr=video&id_news=35570&ftp1=1&ftp2=0&ftp3=0

 15. კანონისტი Says:

  მოგესალმებით.

  არც მიკვირს ბოსტონელთა და კვიპრიანეს სქიზმებმა ასე რომ “დასცხეს” ერთმანეთს. ქრისტეს წმინდა ეკლესიისგან განვარდნა და მადლისგან განშორება მუდამ იწვევდა ერთმანეთის “დაჭმას”.

  მე რა მაინტერესებს: ჯოჯოხეთის ტარტაროზისთვის განმზადებულმან ეკუმენისტ-მწვალებელ-პედოფილ-მემრუშე-გათახსირებულმან კანონისტმან რომ გადავწყვიტო გავწყვიტო კავშირი საპატრიარქოსთან და “ჭეშმარიტ ეკლესიას” შევუერთდე, ერთი რომელს უნდა შემოგიერთდეთ? : ))) მოფიქრებული გაქვთ?

  “ბრმანი ხართ და ბრმათა წინამძღვარნი!…”

  • ნიკა Says:

   “კანონისტო”, მიკვირს, მართლა მიკვირს, ასე რამ გაგიქვავა გული ჭეშმარიტებისადმი. არმცოდნის დაბნევა და თუნდაც გმობა არ არის გასაკვირი და შენი, მართლაც განსწავლული ადამიანის ასეთი შეგნებული დაპირისპირება ჭეშმარიტებისადმი, ძალიან დამაფიქრებელია. რატომ? რა გაიძულებს ოფიციალური საპატრიარქოს ამდენ სამართალდარღვევებზე დახუჭო თვალები? გთხოვ, ეს წერილი წაიკითხო და მასში განთავსებული ვიდეოები ნახო.
   http://didgoriru.wordpress.com/2010/02/16/torjestva-pravoslavija/

   • ნიკა Says:

    “კანონისტო”, ბრმანი ვართ და ბრმათა წინამძღოლნი არა? შენ კი ვინ გყავს წინამძღვარნი, განა ამათ ხელზე “მოამბორე” ეპისკოპოსები და სასულიერო სემინარიის თავკაცი გიორგი ზვიადაძე არა? ვითომ იხუმრე, რომ “ეკუმენისტ-მწვალებელ-პედოფილ-კანონისტმან” – ო, არა? ზედმიწევნით დაიხასიათე თავი. პედოფილი, რა თქმა უნდა, ხართქო, ამას როგორ გაკადრებთ, მაგრამ პედოფილთა წინამძღვრის ხელზე ამბორისმყოფელთა სულიერი შვილი კი ნამდვილად ბრძანდები.

   • davit Says:

    კაცო ვიფიქრე ამ მარხვაში ცოტა ენას დავაყენებ, განკითხვებს შევეშვებითქო, მაგრამა ისე ბობოქრობენ ეშმაკები, ვინ დაგაცდის სიდინჯით სულზე ცხონების ფიქრსა. აჰა შემობრძანდა ეს გაფხორილი ეკუმენისტი ჩიკვაიძე დოქტორანტი და ნახეთერთი რა მოგვაძახა ბრმებო და ბრმათა წინამძღოლებოოო. ახლა ამას ორიოდ სიტყვა თუ არ შევაწიე ჩემს ლოცვას და მარხვას რა მადლი ექნება. ესე იგი ამ დოქტორანტის ეპისკოპოსი ზუგდიდ ცაიშისა გერასიმე ვიდეოში პადრეს უკან ატუზული რომ ლოცულობს ნაირ–ნაირ სექტებთანა, ეგენი თვალხილულნი ყოფილან რწმენაში და მე კიდევ ბრმა? ან მაგის მეორე წინამძღვარი ზვიადაძე გიორგი და ეპისკოპოსი ჯკადუა დავითია მგონი ჩამოვლაზე პაპებს მაგრად რომ უკოცნიან ხელსა რწმენაში გაბდღვიალებული ყოფილან და ჩვენი მამა გიორგი სხილაძე კიდევ ბრმა წინამძღვარი? და კიდევ კარგად არ ჩანდნენ ვიდეოში და თურმე ცხუმ–აფხაზეთისა დანიელი და სხვებიც სადღაც მანდვე პაპის პანაშვიდზე, ჩიკვაიძის პატრიარქის მიერ ლოცვა–კურთხევით გაგზავნილები სულ რომ ლოყებს იხოკავდნენ პაპზე გლოვითა და ლოცვითა, ეგენი თვალხილულად გამოაცხადა დოქტორანტმა და ბოსტონელები და კვიპრიანელები კიდევ ბრმებადა? ახლა კიდევ ბაკურიან–ბორჯომის ეპისკოპოსი მე მგონი პირდაპირ ქუჩიდან აიყვანეს და შემოსეს ეპისკოპსის ქურქით, საერთოდ ტყემალზე ზის რა სამართალი რის სამართალი რა მკვდარი რა ცოცხალი აზრზე არ არის, მგონი მოციქულები თუ არსებობდნენ ისიც არ იცის თორემ ასეთ სიბრიყვეს როგორ განაცხადებდა სპორტსმენი ტაძრის ეზოში დავასაფლავოთ ასე ცხონდებაო. საბრალო ახალგაზრდა მეც ძალიან დამეწვა გული მის ასეთ უდროო დაღუპვაზე და კიდეც მოვიხსენიე ლოცვაში. საერთოდ ტაძრის ეზოში დასაფლავება გიორგი ჭანტურია რომ დაასაფლავეს პუტჩისტობისთვის ქვაშვეთში სინედრიონს იქიდან მოსდგავს პრაქტიკად. გეუბნებით რა დოკტორანტს რაღაც სხვა სახარება აქვს წაკითხული ყურანივით უკუღმა მარცხნიდან მარჯვნივ თორემ სხვანაირად როგორ ავხსნა მისი ასეთი დაბნელება!

   • davit Says:

    ერთი რომელს უნდა შემოგიერთდეთ?_ო გვეკითხება ჩიკვაიძე დოქტორანტი. მაგას რა მიხვედრა უნდა ბედშავო, “სვარშიკ” მამა ბასილთან არის შენი ადგილი. ოლალოოლ როგორ დაერეოდი საბლის მათრახით და აუჭრელებდი ზურგებსა მაგ სამტრედიელ სოსოია ფარულავა კაიროსსა, პადრე აკაკი 666–სა, მერე იქეთ მნათეუსსა, ჯვაროსანსა, სექს–ბიცოლას, პადრე ჯემალსა, ავატარა გადაინგლისურებულ ბაყაყებსა, გველებსა და გველის წიწილებსა, მათ წინამძღვარ მუსიკანტ დათსაც დასცხებდი საბლსა და გამოსხავდი მისგან ეშმაკებსა! აი სადა ხარ საჭირო დოქტორანტ, ჩოხა რომ ჩაიცვი, ქამარშიც ხმალი გაირჭვე დიდგორული ბრძოლა დაგამშვენებდა ბრძოლა!

   • davit Says:

    პს. პადრე ჯემალ მარადალეიშვილსა გამოუცვლია ავატარი დაასვენა საწყალი მღვდელი დავით ისაკაძე, და ახლა გიტარაზე დაკვრის აზარტითშეზარხოშებული “მღვდლის” სურათი გამოუკიდია. ეს ნამდვილად ვასიკო კობახიძის ერთ–ერთი სურათია, ამერიკულად რომ ჩაჩა–ჩაჩა ვიტვიტს ცეკვავს მალხაზ სონღოლაშვილის ბაბტისტურ სექტაში. ეტობა ვასიკო მაგ დროს გიტარაზე უკრავდა და გაეპისკოპოსებული რუსიკო და მალხაზი ბრეიგდანსსა ცეკვავდნენ. ლადო სადა ხარ აი შენ რომ ჩაჩაჩა ვიდეოები გამოაქვეყნე ისე რა.

 16. უღირსი მღვდელი გიორგი სხილაძე, საფრანგეთი Says:

  ,,კანონისტი“ (დ. ჩიკვაიძე): ,,მე რა მაინტერესებს: […] რომ გადავწყვიტო გავწყვიტო კავშირი საპატრიარქოსთან და “ჭეშმარიტ ეკლესიას” შევუერთდე, ერთი რომელს უნდა შემოგიერთდეთ? : ))) მოფიქრებული გაქვთ?“.

  დავით, მშვიდობა თქვენ თანა; სიყვარულით გლოცავთ კეთილი სურვილებით, როგორც ჩემს უმცროს ძმას!

  როცა ადამიანი ხანძარმოკიდებულ სახლში იღვიძებს, იმაზე ფიქრს როდი იწყებს, _ ახლა, აქედან რომ გავიქცე, მერე სად ვიცხოვროო. ბუნებრივია, ჯერ შიგნიდან ცდილობს ცეცხლის ჩაქრობას, თუ ამის საშუალება ჰყოფნის. მაგრამ ხედავს რა, რომ ვერაფერს შველის შიგნიდან, ღია ცის ქვეშაც რომ რჩებოდეს, დაუყონებლივ გარბის ამ შენობიდან, რათა ჯერ ერთი, ცეცხლის ჩაქრობის ალბათობა, ამ შემთხვევაში, გარეთ ეზრდება; მეორე: რომ გამოვა და თავს გადაირჩენს, მერე იწყებს ფიქრს, სად გააგრძელოს ცხოვრება. მაგრამ თუ რჩება ამ, თუნდაც, უძვირფასეს მშობლიურ სახლში, ვერც შენობას შველის და ვერც საკუთარ თავს (სულიერი ხანძრის შემთხვევაშიც რომ იგივეა, ამაში ჩვენ პირადი გამოცდილებითაც დავრწმუნდით…).

  • ლადო Says:

   აქა ვარ, დავით, ეტყობა ასეთი “ლოცვიდან” წამოიღო ეგ სურათი ავატარად “მამა ჯემალამ”. ვასიკო კობახიძის, მალხაზ სონღულაშვილის, და საპატრიარქოს მღვდლის ზაზა თევზაძის სექტის ამერიკული ბაპტისტური რიტუალიდან. ნახე რა დღეში არიან თავიანთი რწმენაში “თვალგანათებული” წინამძღვრებით. “თბილისის ფორუმის ღვთისმეტყველების” შესაფერისი ეკლესიაა. რას ვერჩით შორენა ბეგაშვილს, ასეთ ეკლესიას უმზადებენ და საქართველოში ჯერ რეპეტიციებს ატარებინებენ.

   • ლადო Says:

    ვასიკო კობახიძეს მნათეუსი გულწრფელი სატანისტობით ულოცავს დაბადების დღეს

  • კანონისტი Says:

   მამაო, მე თქვენ არ მიგულისხმიხართ. სად თქვენ და სად სამგზისი სქიზმატი აროშვილები.

   მაგალითში კი ბოდიშის მოხდით ვერ დაგეთანხმებოდით. ვითარება ასეთია, ტანკში ვზივართ ჩვენ და ტანკს ცეცხლი გაუჩნდა, მაგრამ ვიცით, რომ გარეთ მტრის დამიზნებული სნაიპერია. ამოვალთ კი? არა, არ ამოვალთ. გვიჯობს ტანკში დავიწვათ, ვიდრე გავიქცეთ და მტერს ჩავბარდეთ. აი ესეა ჩვენი საქმე.

   ეს კი ჩემ სეხნიას, მაინც რომ იცოდეს ვის ექვემდებარებიან აროშვილნი:

   ისინი ექვემდებარებიან ჩრდილოეთ ამერიკაში წმინდა მართლმადიდებლურ ეკლესიას (Holy Orthodox Church in North America), რომლის სამეთაურო ცენტრი არის ბრუკლინში (მასაჩუსეტსი, აშშ) ფერისცვალების წმინდა მონასტერში. მისი მეთაური ერის მიტროპოლიტი ეფრემი ბოსტონისა, რის გამოც ეს სქიზმატური დაჯგუფება იწოდება “ბოსტონის სინოდად”.

   საინტერესოა თავად ისტორია.
   ფერისცვალების მონასტერი 1961 წელს დააარსა მამა პანტელეიმონმა (მეტროპულოსი, დაბ. 1935 წ.), რომელიც მღვდლად ხელდასხმულ იქნა 1964 წელს იერუსალიმის საპატრიარქოს მიერ (ყურადღება მიაქციეთ!). 1965 წელს მონასტერი გადის სქიზმაში და იღებს რუსული ემიგრანტული ეკლესიის ომოფორს. 1986 წელს მონასტერი კვლავ გადის სქიზმაში, ამჯერად უკვე ემიგრანტული ეკლესიისაგან და გადადის ბერძენ მეძველსტილეთა ორი მიტროპოლიტის – გაბრიელისა და აკაკის იურისდიქციაში.

   მომდევნო წელს (1987) მონასტერი უკვე მესამე სქიზმას აკეთებს – გამოდის ბერძენ მეძველსტილეთა დაქვემდებარებიდან და ქმნის დამოუკიდებელ ეკლესიას – წმინდა მართლმადიდებლური ეკლესია ჩრდილოეთ ამერიკაში, სადაც გაურკვეველ ვითარებაში ხელდასხმულ იქნა 5 მღვდელი ეპისკოპოსად.

   ამჟამად ეკლესიას ექვემდებარება 7 სამონასტრო საძმო და ოცდათერთმეტი სამრევლო, რომელიც მოიცავს: შეერთებულ შტატებს, კანადას, საბერძნეთს, საქართველოს, რუსეთს, უკრაინას, ბელარუსს, შვეიცარიას, კენიასა და უგანდას. ეკლესიას ჰყავს 5 ეპისკოპოსი და 66 მღვდელი.

   • ლადო Says:

    ეს უკვე ვასიკო კობახიძურად ანუ ბაპტისტურად

   • ლადო Says:

    ეს დიდი ეკუმენისტიც კი შეუშინებიათ სოროსელებს

   • davit Says:

    კაცო ეს რა თქვა კირილემა, ჰოლანდიაში ლეგალიზებულია პედოფილთა პოლიტიკური პარტიაო, რომლებიც მოითხოვენ პედოფილიის ლეგალიზეციასო…სამჯერ დავატრიალე ვიდეო ხომ არ მომესმათქო!!! ასე ამბობს დოკტორანტის დედაეკლესიის წევრი ეკუმენისტი კირილე ხომ ლადო? ვაიმე კაცო წმინდა ნილოსის წინასწარმეტყველება რომ წავიკითხე, ვიფიქრე მთალად ასე არ იქნებათქო, და აი დამდგარა ჟამი უკვე და ეგ არის რა. ახლა შაბათს გამოაცხადეს რუსთავი 2–ზე, პოსკრიპტუმში უნდა აჩვენონ, დაქირავებული ქართველი ქალი ალაპარაკეს, დონორ დედას რომ ეძახიან, აჩენინებენ პედერასტი წყვილისთვის ბავშვს, იმ საწყალ ბავშვს მერე ეს პედერასტები “მშობლები” რას უზამენ ვინ იცის, შეიძლება პედერასტობიდან გრადაცია კანიბალიზმში განიცადონ და ის ბავშვი შეჭამონ კიდეც! აჰა დაიწყეს რა ყველა ეს ექსპერიმენტები საქართველოშიც. ნაღდად გეუბნებით საცა ჰოლანდიაში, მომავალში საქართველოშიც ჩამოაყალიბებენ პედოფილთა პოლიტიკურ პარტიას და აღარ ჩამოვთვლი პაპისტებიდან ვინც გაერთიანდება შიგ. მიხვდნენ ეგ რქიანები თავად.

   • ლადო Says:

    დავით კი არ მოგესმა, მასე თქვა კირილემ, და აი “დოკაზატელსტვა”

    [02.06] В Голландии официально зарегистрирована партия педофилов

    В Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и свободы педофилов, сообщает BBC News. Партия под названием “Милосердие, свобода и разнообразие” (Charity, Freedom and Diversity, NVD) намерена бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с животными (зоофилии) и детской порнографии.

    Представители NVD заявили о намерении участвовать в майских выборах в парламент, хотя некоторые члены парламента пообещали воспрепятствовать этому.

    В NVD намерены “пробудить Гаагу от сна”. Под этим партийцы понимают преодоление различных социальных табу, а также борьбу с нетерпимостью. Представители партии хотят, чтобы педофилия обсуждалась открыто – по их словам, запреты только возбуждают любопытство детей. По мнению членов NVD, педофилия стала объектом табуирования только в 1996, после скандального процесса над Марком Дютру в Бельгии. Они также намерены избавить педофилию от негативного образа в обществе, став членами парламента.

    Тем не менее, политическая платформа NVD защитой прав педофилов не ограничивается. Детям, по мнению создателей движения, нужно разрешить с 12 лет не только заниматься сексом, но и голосовать. Кроме того, в NVD считают, что любые наркотики должны быть легализованы, а поездами население должно пользоваться бесплатно.

   • ლადო Says:

    ახლა სასამართლო როგორი აქვთ?

    Гаагский суд отклонил иск о запрете партии “Милосердие, свобода и разнообразие” (PNVD), отстаивающей права педофилов в Голландии, сообщает “BBC News”.
    http://news.gala.net/index.php?cat=23&id=224407

   • ლადო Says:

    p.s. რა “მადა” აქვს პედოფილთა პარტიას ესეც აქცენტისთვის გამოყოფის ღირსია, რომელიც სასამართლომ”უდანაშაულოდ” ცნო:
    легализовать тяжелые наркотики, а также разрешить голландцам ходить по улицам без одежды.

   • daviT Says:

    ხედავ შენა? ესეც შენი ევროპააა “Милосердие, свобода и разнообразие” , ახლა რძალიც ქართველებს მიშიკოს ცოლი ჰოლანდიელი გვყავს და სოროსელი მიშიკო თუ შეგვრჩა ეგ ისე ძალიან მონდომებულად განთავისუფალია ამერიკულად, ჰოლანდიურ ყაიდაზე ბოლომდე გადაგვიყვანს! მძიმე ნარკოტიკებით გაბრუებული ხალხი, თან გაშიშვლებულები, აღარც ბავშვი რომ აღარ ეცოდინებათ და აღარც პირუტყვი…არივედერჩი დოქტორანტ, რაღა დროს ჩოხაა ბედშავო, დროა შიშველმა გადაიღო სურათები ურჩხულის ხატთან ვატიკანში!

   • ლადო Says:

    davit
    აჰა დაიწყეს რა ყველა ეს ექსპერიმენტები საქართველოშიც. ნაღდად გეუბნებით საცა ჰოლანდიაში, მომავალში საქართველოშიც ჩამოაყალიბებენ პედოფილთა პოლიტიკურ პარტიას
    დავით შენ ეჭვი არც შეგეპაროს რომ ეს ესე იქნება. ესეთი თემები უკვე შემოაგდეს საქართველოში, აი ერთერთი და თანაც ჰოლანდია უდგას სათავეში. რა თქმა უნდა, ჯერ პირდაპირ პედოფილთა პარტიას ვერ ჩამოაყალიბებენ და ასე იწყებენ;

    აბა მაშ ყურადღება:30 მარტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ადამიანის უფლებათა ცენტრის” ორგანიზებითა და შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით “New Art Cafe” – ში რიგით მეხუთე მედია კლუბი გაიმართა. მედია კლუბის მუშაობაში მონაწილეობას უცხოელი დიპლომატები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელები და ქართველი ჟურნალისტები იღებდნენ. ამჯერად დისკუსიის თემას სექსუალური უმცირესობის უფლებები და ქართულ მედიაში მათ გაშუქება წარმოადგენდა. ძირითადი მომხსენებლები ფონდი ინკლუზივის პრეზიდენტი, პაატა საბელაშვილი და პროექტის მენეჯერი ეკა აღდგომელაშვილი იყვნენ.

    ფონდი “ინკლუზივი” 2006 წელს ჰოლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით დაარსდა. ფონდის ხელმძღვანელის, პაატა საბელაშვილის განცახადებით, ამ საკითხებზე საუბარი იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთ მაჩვენებელის სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია წარმოადგენს.
    http://www.humanrights.ge/index.php?a=article&id=3646&lang=ge

   • ლადო Says:

    ესეც მიშიკოს და მისი სოროსული ნაც–მოძრაობის დამსახურება, წაიკითხეთ რა ამბავია ამ წერილში, რას გვიპირებენ. მალე იეღოვას მოწმეთა სექტის გამო კი არა რომ აღუდგეთ გეი–პარადებს და ასეთ ამბებს ციხეში დაგვიჭერენ. ასე რომ მოვემზადოთ ლეგალიზებული სოდომ–გომორიისთვის:

    ============

    ჰომოფობიის დაძლევის და სექსუალური უმცირესობების დაცვის დეკლარაციას საქართველოც შეუერთდა

    ევროკავშირში მიღებულ დეკლარაციას, სექსუალური უმცირესობების დაცვის შესახებ საქართველოც შეუერთდა. ჩეხეთის ინიციატივით წარმოდგენილ პროექტს ევროკავშირის 27 ქვეყანამ მოაწერა ხელი. დეკლარაციას საქართველო, უკრაინა და სომხეთიც შეუერთდნენ, რითაც ვალდებულება აიღეს ჰომოფობიის გამოვლინების შემთხვევაში, ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ.

    17 მაისს ხელმოწერილი დოკუმენტი, სექსუალური უმცირესობების – ჰომოსექსუალების, ლესბოსელებისა და ბისექსუალების აგრესიისგან დაცვას ითვალისწინებს…

    8. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა გამოყოს შესაბამისი დრო და ფულადი სახსრები ლგბტ ადამიანებისათვის განკუთვნილი ტელეპროდუქციის შექმნაზე, შეძენაზე და მისი ეთერში გაშვებისათვის მისივე ქცევის კოდექსის შესაბამისად;
    http://humanrightsge.org/index.php?a=article&id=3758&lang=ge

   • ლადო Says:

    ახლა მიხვდით ვისი შეკვეთაა შორენა ბეგაშვილის და ნანკა კალატოზიშვილის გადაცემები? ტრანსექსუალზე “სიმართლის დროში” აღტაცებით რომ აკვრევინეს ხალხს ტაში. ამათ ვინ ჩივის, ხომ ხედავთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს უკვე მიცემული აქვს დავალება გეების, ლესბოსელების და სხვა გაუკუღმართებული სექსუალების ტელე–პროგრამების პროექტები შექმნან და ეთერში გაუშვან, ამიტომ გახშირდა უკვე ასეთი გადაცემები, ანუ აი სად ჩაიდება მალე დიდი ფული:

    “8. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა გამოყოს შესაბამისი დრო და ფულადი სახსრები ლგბტ ადამიანებისათვის განკუთვნილი ტელეპროდუქციის შექმნაზე, შეძენაზე და მისი ეთერში გაშვებისათვის მისივე ქცევის კოდექსის შესაბამისად;”

   • ლადო Says:

    მეგობრებო მიშა სააკაშვილი პაიკი–მარიონეტია დიდი მსოფლიო მაფიის ხელში, რომელიც ანტიქრისტეს ამეფებს, ნაც–მოძრაობა უკვე აღარაფერს არ წყვეტს, ჩვენ გაყიდული მონები ვართ ახალი მსოფლიო იმპერიის ხელში. მალე იყიდიან და დაეუფლებიან ჩვენს ტელე და ბეჭდვით მასმედიას მთლიანად და განახორციელებენ ყველა კაციჭამია გამრყვნელ პროქტს. მე ტყუილად არ გამოვაქვეყნე ეს ვიდეო, აქ ზედმიწევნით არის ჩამოყალიბებული მსოფლიო მთავრობა–მაფიის ძლევამოსილება, ვის ხელშიც ჩვენ უკვე ჩავცვივდით. ეს საბჭოთა კავშირზე გაცილებით უფრო დიდი ბოროტების იმპერიაა და თანაც უკანასკნელი იმპერია, რომელიც დაბეჭდავს 666–ით ერებს. ნახეთ, ეს ვიდეო

   • ნიკა Says:

    ე.ი. ყოვლადწმინდა სამება, რომელმაც ცეცხითა და გოგირდით დედა–ბუდიანად დაწვა სოდომ–გომორში გეები და ლესბოსელები ყველაზე დიდი ჰომოფობი ყოფილა და თურმე “www.humanrights.ge” მოითხოვს პასუხი აგებინოს სამყაროს შემოქმედ ღმერთს. ეტყობა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირველი შოკი მიიღო თუ არა, მაშინვე მიიღო მუქარაც. ლადო მართალია, გიორგი ჭანტურიამ თუ გააპროტესტა, მის ადგილს მალე დაიკავებინებენ გაუკუღმართებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანს, ჩაიდება დიდი ფული და ამ საკითხს წარმატებით გადაწყვეტენ. ნაწილობრივ ეს უკვე გააკეთეს “ტელე–იმედში”…აი, რას წერს გახრწნილი ამერიკული ორგანიზაციის “ჰუმანრაითსუოტჩის” ქართული ფილიალი:

    ––––––––––––––––––––

    მედიისა და სახელმწიფო სრუქტურების ჰომოფობიის დამადასტურებელია ის ფაქტიც, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ პროდიუსერ გიორგი ჭანტურიას არათუ პასუხი აგებინეს საჯარო ჰომოფობიური განცხადების გამო, რითაც მან დაარღვია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი, არამედ გაამართლეს კიდეც. ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, შემდეგ კი ჟურნალ ”ცხელ შოკოლადში” გამოქვეყნებული “არშემდგარი დისკუსიის” საპასუხოდ გაზეთ ”24 საათში” გამოქვეყნებული სტატიით (შეგახსენებთ, რომ ბატონმა ჭანტურიამ საჯარო დისკუსიისას გამოიყენა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსთან შეუთავსებელი ლექსიკა ლგბტ ადამიანებზე საუბრისას) მაუწყებლის ქცევის კოდექსი ნორმატიული აქტია. ჩვენ მიერ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის, ლევან გახელაძის მიმართ გაგზავნილ საპროტესტო წერილზე, რომლითაც ვითხოვდით გიორგი ჭანტურიას დაეტოვებინა დაკავებული თანამდებობა, პასუხი დღემდე არ მიგვიღია.

  • davit Says:

   ხოოო თურმე ვისი დაარსებული ყოფილა თბილისის ფორუმიც. ალბათ ჰოლანდიის პედოფილთა პოლიტიკური პარტიის, ვატიკანის და ჰუმანრაიტსვოტ\ცის. ვერ ნახეთ რეებს წერდნენ ერთერთ თემაში ეგ სექს ბიცოლები? ჩემს ძაღლთანო ვცხოვრობო, ჩემს ცხენთანო, ამართლებდნენ ზოოფილიას, პედოფილიას, ნარკომანიას, ნეკროფილიას და ხოლო მეტყველება კი ისეთი მურდალი აქვთ რომ თმები ყალყზე დაგიდგება…, საერ\ტოდ ამერიკულ–ჰოლანდიურად განთავისუფლებული თბილისის ფორუმი ეჭვი არ შეგეპაროთ დაფინანსებული იქნება ამერკულ ევროპული ორგანიზაციებიდან, არა ბიჭო და მუსიკანტი დათი და ურჩხულის ხატზე მლოცველი მნათეუსი სხვა მოდერებთან ერთად ტყუილად უზიან დღედაღამ კომპებს . ევროების მეშოკები აქვთ ნაღდი საზღაურად. ვასიკო კობახიძე ხომ მაგ ჰუმანრაიტსვოტჩის პირდაპირი აგენტი იქნება, ეგ ვასიკო კიდევა ალბათ ფულს პადრე ჯემალს უხდის არკაცური ბინძური თემების დაარსებაში ფორუმებზე და ასე შემდეგ, მიიწევენ წინ გრიალით, ხოციელდება საქართველოს ჯოჯხეთად ქცევის გეგმები. ჯერ რაც მილიონებს მიშიკოს ურიცხავს ამერიკა მარტო ხომ ვერ გასწვდება ჭაობის საქმეებს…

   • mariami Says:

    komentatorma “ladom” dawera rom male gagvasamartleben Tu gavakritiket seqsualurad garyvnili-gadaxrili xalxio. ukve asamartleben amistvis evropaSi. daatvaliertet postebi am forumze. es Tavisi eklesiis garyvnileba gaaprotestma ertma svedma pastorma da asamartleben:

    Шведские пасторы примут участие в гей-параде

    Впервые в истории Лютеранской церкви Швеции ее духовенство примет участие в гей-параде, который состоится в Стокгольме.

    Шествие пройдет в субботу по лозунгом “Любовь – сильнее всего”, говорится в официальном сообщении Церкви, которое, как передает “Интерфакс” приводит сайт Advocate.com.

    В церковную делегацию войдут 30 человек, включая настоятелей двух кафедральных соборов – в Стокгольме и Упсале.

    В сообщении также отмечается, что Лютеранская церковь хочет “нарушить глубокое молчание масс” относительно секс-меньшинств.

    “Шведская церковь открыта для всех”, – заявила по поводу предстоящей акции пастор из Упсалы Анн-Катрин Босбах.

    В январе 2008 года в Швеции могут принять новый закон, который позволит однополым парам венчаться в церкви.

    ——————————————————————————–

    ШВЕДСКОГО ПАСТОРА СУДЯТ ЗА ТО, ЧТО ОН ОСУДИЛ СОДОМСКИЙ ГРЕХ
    >>

    11.11.2005 Как передает РИА Новости со ссылкой на шведское информагентство ТТ, 9 ноября в Верховном суде Швеции началось рассмотрение дела пастора, который в своей проповеди осудил гомосексуализм.
    В июле 2003 года пастор Оке Грин в своей проповеди заявил о том, что гомосексуализм является “абсолютно противоестественным явлением, раковой опухолью общества”. В результате его обвинили в разжигании ненависти по отношению к одной из групп граждан. В июне 2004 года суд приговорил Грина к месяцу тюремного заключения. В январе текущего года суд более высокой инстанции отменил прежнее решение и приговор, признав пастора невиновным. И вот теперь дело дошло до Верховного суда.
    Грин настаивает на том, что в своей проповеди он руководствовался исключительно текстами Библии.
    Разбирательство по этому делу еще более накалило страсти в среде шведских духовных лиц, которые вот уже полмесяца активно спорят о том, имеют ли право содомиты на церковное благословение своего союза.
    Церковное собрание в шведском городе Уппсала 27 октября большинством голосов (160 против 81) приняло решение о том, что священники могут давать им церковное благословение. Это решение вызвало бурю возмущения в среде шведских священников. В течение двух недель более 700 из них подписали протест против решения Церковного собрания.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=9821

   • ლადო Says:

    ბევრი მგონი მიმხვდარია და ეტყობა მაესტროც რომ პაპისტების პედოფილია და თეა თუთბერიძე ერთი ჯაჭვის რგოლებია. ლევან გაჩეჩილაძე თეა თუთბერიძეს ხელისუფლების წარმომადგენლად მიიჩნევს და მის ქმედებას ქართული ფასეულობების წინააღმდეგ მიზანმიმართულს უწოდებს

   • ლომისა Says:

    ბ-ნო ლადო, ჩვენი აზრით, გ. გაჩეჩილაძე არსწორად სვამს საკითხს თ. თუთბერიძესთან მიმართებაში. თ. თუთბერიძე კი არ უნდა მოშორდეს თანამდებობას, არამედ მთლიანად ის სისტემა უნდა მოშორდეს საქართველოს, რომელ სიტემასაც იგი ემსახურება. ეს არის დღევანდელი გლობალისტური რეჟიმი, რომელიც „ვარდების რევოლუციამ“ დაამკვიდრა.

    სამწუხაროა, რომ თავად გ. გაჩეჩილაძის სულიერი მამა, ილია II გვევლინებოდა წლების განმავლობაში გლობალისტური პროცესების დამამკვიდრებელი საკრებულოს თავმჯდომარედ. ყველას გვახსოვს მის მგზნებარე გამოსვლები სხვადასახვა გლობალისტურ ფორუმებზე თუ შეხვედრებზე.

    გაანებეთ თავი ამ საწყალ და გაუბედურებულ გოგონას. საქმე რომ ასეთ არანახულ სიბილწეებამდე მიდის, რაც თ. თუთბერიძის პირიდან თუ „ტელე-იმედის“ გადაცემებიდან ვრცელდება, ეს იმ სულიერ მოძღვართა გულგრილობის და დაუდევრობის შედეგია, რომელებიც არაფრად დაგიდევდნენ და ფეხქვეშ თელავდნენ წმინდა მართლმადიდებელი სარწმუნოების კანონებს!

   • stalker Says:

    აღარ დაამთავრა პატრიარქმა და მისმა სინოდმა მსახიობების გაუტავებელი დაჯილდოება. მართლა რაც მაგათი საქმე არ არის მარადილად იმ საქმეებით არიან დაკავებული. ხან მოდების ჩვენებას აწყობენ, ხან რეგბისტებს და ფეხბურთელებს აკურთხებენ, ხან სპორტსმენებს და პუტჩისტებს წმინდანებივით მარხავენ ტაძრების ეზოებში, ხან მარხვაში საშობაო ნაძვისხეებით იკაზმებიან და ილოცებიან გახსინელების საცდურად. მართლა არარა სცხვენიათ რა, მაგათ ჩვენ ყრუ და ბრმები ხომ არა ვგონივართ. ერთი მოიყვანე ღმერთო ეროვნული და მორწმუნე მთავრობა და გამორეკე ეგ ფარისევლები საეკლესიო კრებით ტაძრებიდან რა! აჰა მორიგი დაჯილოდოება, სად გაგონილა მსახიობების საეკლესიო ორდენებით დაჯილდოება.

    ========================

    კათოლიკოს-პატრიარქმა პაატა ბურჭულაძე დააჯილდოვა

    სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ქართული საოპერო მომღერალი და საზოგადო მოღვაწე, პაატა ბურჭულაძე დააჯილდოვა.
    საქველმოქმედო საქმიანობაში შეტანილი წვლილისთვის ბურჭულაძეს მართლმადიდებლური ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო – წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი დღეს, სამების საკათედრო ტაძარში გადაეცა. ცერემონიას, რომელიც ტაძარში საკვირაო წირვის დასრულების შემდეგ გაიმართა, მრევლთან ერთად სინოდის წევრებიც ესწრებოდნენ.

    ქართული საოპერო მომღერლის განცხადებით, მისთვის ეს ჯილდო დიდი პატივია, რისთვისაც მან პატრიარქსა და ქართულ საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა.

    “უბედნიერესი ადამიანი ვარ და ეს არც არის გასაკვირი. მინდა პატრიარქს და სრულიად საქართველოს დიდი მადლობა გადავუხადო. ვეცდები ეს ჯილდო გავამართლო”, – განუცხადა ბურჭულაძემ ჟურნალისტებს.

    შეგახსენებთ, რომ მომღერლის წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით დაჯილდოების შესახებ ილია მეორემ, 25 თებერვალს, ფონდ “იავნანას” საქველმოქმედო კონცერტზე განაცხადა.

   • ლადო Says:

    სიმართლის დროში ნანკა კალატოზიშვილმა ასეთი ორი კითხვა დაუსვა თუთბერიძეს 1)ხელისუფლებაში თუ მოხვალ დაიცავ თუ არა სექსუალური უმცირესობების უფლებასო, მან უპასუხა, აუცილებლადო…2) შენთვის ლეზბოსელური სექსი მისაღებია. თუთბერიძემ უპასუხა “დიახო”! ანუ ლესბოსელი ზის თავისუფლების ინსტიტუტის სათავეში.

 17. ლომისა Says:

  „კანონისტის“ საპასუხოდ, მამა გიორგი სხილაძეს ზემოთ გამოქვეყნებული კომენტარი, ქვეყნდება აქ.

  ,,კანონისტი“ (დავით ჩიკვაიძე): „მამაო […] მაგალითში კი ბოდიშის მოხდით ვერ დაგეთანხმებოდით. ვითარება ასეთია, ტანკში ვზივართ ჩვენ და ტანკს ცეცხლი გაუჩნდა, მაგრამ ვიცით, რომ გარეთ მტრის დამიზნებული სნაიპერია. ამოვალთ კი? არა, არ ამოვალთ. გვიჯობს ტანკში დავიწვათ, ვიდრე გავიქცეთ და მტერს ჩავბარდეთ. აი ესეა ჩვენი საქმე“.

  მღვდელი გიორგი სხილაძე: შედარება ხანძარმოკიდებულ სახლზე განგებ ავიღეთ სერბ ეპ. ნიკოლოზ ველიმიროვიჩისგან, რომელიც საქ. საპატრიარქოს დაი-ეკლესიის _ სერბეთის საპატრიარქოს მიერ წმინდანადაა შერაცხილი (19.05.2003წ.). მისგანვე ღირს მამად გამოცხადებული არქიმანდრიტი იუსტინე პოპოვიჩი იყო პირველი, ვინც სერბეთში, მეუფის გარდაცვალებისთანავე (5.03.1956წ.), საჯაროდ დაიწყო საუბარი მასზე, როგორც წმინდანზე; ხუთი წლისშემდეგ კი თქვა: ,,გმადლობთ უფალო, რომ მისი სახით გვყავს ახალი მოციქული! გმადლობთ უფალო, რომ მისი სახით გვყავს ახალი მახარებელი, გმადლობთ უფალო, რომ მისი სახით გვყავს ახალი აღმსარებელი! გმადლობთ უფალო, რომ მისი სახით გვყავს ახალი მოწამე! გმადლობთ უფალო, რომ მისი სახით გვყავს ახალი წმინდანი!“ (მას ,,ჩვენი ეპოქის ოქროპირს, დიდ წმინდა კაცს და მართლმადიდებლობის უნივერსალურმოძღვარს“ უწოდებდა ემიგრაციული ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი _ წმ. იოანე შანხაიელი, დასავლეთევროპელი და სან-ფრანცისკოელი სასწაულმოქმედიც). ეპ. ნიკოლოზმა _ როცა უსაყვედურეს, რატომ დატოვა სამშობლო და გადაიხვეწა უცხოეთში _ სწორედ, მაშინ უპასუხა ასე: როცა სახლი იწვის, გარეთ უნდა გახვიდე, რომ ჩააქრო… თანაც, სხვაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის სულიერ მამად გაჰყვა ათასობით სერბს, რომელიცტიტოს კომუნისტურ მთავრობას გაექცა (1945წ.).


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: