ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!

ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!

(სახარების განმარტება)

qrite_agsdga

“და როცა გავიდა შაბათი, მარიამ მაგდალელმა, მარიამ იაკობისამ და სალომემ იყიდეს ნელსაცხებელი, რათა მისულიყვნენ და ეცხოთ მისთვის. კვირის პირველ დღეს, დილაადრიან, მზის ამოსვლისას მივიდნენ სამარხთან.

და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ: ვინ გადმოგვიგორებს ლოდს სამარხის კარიდანო?

მაგრამ დაინახეს, რომ ლოდი გადაგორებულია, ხოლო ის ძალიან დიდი იყო.

შევიდნენ სამარხში და იხილეს მარჯვნივ მჯდომარე ჭაბუკი, თეთრი სამოსით მოსილი, და შეკრთნენ.

ხოლო მან უთხრა: ნუ შეკრთებით! თქვენ ეძებთ ჯვარცმულ იესო ნაზარეველს; აღსდგა, აქ აღარ არის; აი, ამ ადგილას ესვენა იგი.

მაშ, წადით, უთხარით მის მოწაფეებს და პეტრეს: წინ წაგიძღვებათ გალილეისკენ, და იქ იხილავთ, როგორც გაუწყათ თქვენ.

გამოვიდნენ და სირბილით გაშორდნენ საფლავს; ცახცახს და ძრწოლას მოეცვა ისინი, და არავისთვის არა უთქვამთ რა, რადგან ეშინოდათ”. (თ. 16, მ. 1-8)

განმარტება: არაფერ დიდებულსა და იესოს ღმრთაებრიობის შესაფერისს არ ზრახავენ ქალები, როდესაც სხედან სამარხთან და ყიდულობენ ნელსაცხებელს იმისთვის, რომ იუდაური ჩვეულების მიხედვით, სცხონ, რამეთუ იგი კეთილსურნელოვანი იყოს და არ გამოსცემდეს უსიამოვნო სუნს ხრწნისაგან, არამედ ნელსაცხებელის ძალით, რომელიც აშრობდა და ისრუტავდა სხეულის სინოტოვეს, უვნებლად შეინახოს. აი რას განიზრახავდნენ ქალები.

ადგნენ რა „კვირის პირველ დღეს ძალიან ადრე“ სამარხთან მისულები ფიქრობდნენ: ვინ გადაგვიგორებს ლოდს? თუმცა ქალებს ეს არ შეუნიშნავთ.

ასევე მათეც ამბობს, რომ ანგელოზმა გადააგორა ლოდი მას შემდეგ, რაც ქალები მივიდნენ. მაგრამ მარკოზი გაჩუმდა ამის შესახებ, რადგანაც მათემ უკვე თქვა, ვინ გადააგორა ლოდი. თუკი მათე ამბობს, რომ ანგელოზი ლოდზე იჯდა, ხოლო მარკოზი, რომ ქალებმა სამარხში შესვლის შემდეგ იხილეს იგი შიგნით მჯდომარე, ამან არ უნდა შეგვაცბუნოს.

ვინაიდან მათ შეეძლოთ ეხილათ ანგელოზი გარეთაც, ლოდზე მჯდომარე, როგორც მათესთანაა ნათქვამი, შეეძლოთ ეხილათ იგი აგრეთვე სამარხის შიგნითაც, როგორც მათზე უწინ შესული იქ.

თუმცა, ზოგიერთები ამბობენ, რომ მათესთან ერთნი, ხოლო მარკოზთან მეორე ქალები არიან მოხსნებულნი, მაგდელინელი კი ყველას თანამგზავრი იყო, როგორც ყველაზე უფრო გულმოდგინე და მოშურნე.

ანგელოზმა, რომელიც ქალებს გამოეცხადა, უთხრა: „ნუ განა კრთებით“. დასაწყისში ის ათავისუფელებს მათ შიშისაგან, ხოლო შემდეგ ახარებს აღდგომას.

იგი უწოდებს იესო ქრისტეს „ჯვარცმულს“, რადგანაც არ რცხვენია ჯვრისა, რომელიც არის კაცობრიობის ხსნა და ყოველგვარ სათნოებათ საფუძველი.

იგი „აღდგა“. საიდან ჩანს ეს? იქიდან, რომ იგი „არა არს აქა“ და გსურთ დარწმუნდეთ? „აჰა ადგილი, სადა დადვეს იგი“. იმიტომაც გადააგორა ლოდი, რომ ეჩვენებინა ეს ადგილი.

„არამედ წარვედით და უთხარით მოწაფეთა მისთა და პეტრეს“. პეტრეს გამოყოფს მოწაფეებისგან ან როგორც უპირატესს, მოიხსენებს რა მას მათგან გამორჩეულად, ან აი რატომ: რამდენადაც პეტრემ უარყო, ქალებს რომ ეთქვათ, ნაბრძანები ჰქონდათ ეცნობებინათ მხოლოდ მოწაფეებისთვის, იგი იტყოდა: მე უარვყავი, შესაბამისად აღარც მისი მოწაფე ვარ, ამიტომაც უფალმა უარმყო მე და განმირისხდა.

ამიტომაც დაუმატა ანგელოზმა: „და პეტრეს“, რათა გაურკვევლობას არ მოეცვა პეტრე იმის გამო, რომ იგი სიტყვის ღირსიც კი არაა, როგორც უარმყოფელი და ამიტომ უკვე არც იმის ღირსია, რომ მოწაფეთა რიცხვში ერიოს.

ხოლო აგზავნის „გალილეაში“, რათა განაშოროს ღელვასა და იმ დიდ შიშს, რომლსაც იუდეველთა მიმართ განიცდიდნენ.

მაშინ დედები „შეძრწუნებულ იყვნეს და დაკვირვებულ“, ანუ ისინი შეძრულნი იყვნენ როგორც ანგელოსის ხილვით, ისე აღდგომის შიშით და „არარაი ვის უთხრეს, რამეთუ ეშინოდა“.

მათ ან იუდეველბის ეშინოდათ, ან ხილვისგან იმდენად იყვნენ შეპყრობილნი შიშით, რომ თითქოსდა გონება დაკარგეს.

ამიტომაც არავის არაფერი უთხრეს, დაივიწყეს რა ყველაფერი, რაც გაიგონეს.

“ხოლო კვირის პირველ დღეს დილაადრიანად აღმდგარი იესო პირველად ეჩვენა მარიამ მაგდალელს, რომლისგანაც გაეძევებინა შვიდი ეშმაკი.

ისიც წავიდა და აუწყა მასთან მყოფთ, რომელნიც ტიროდნენ და მოთქვამდნენ.

მათ კი, თუმცა გაიგეს, რთმ ცოცხალია და მან იხილა იგი, არ ირწმუნეს.

ამის შემდეგ სხვა სახით ეჩვენა ორ მათგანს, სოფელში რომ მიდიოდნენ.

ხოლო ისინი დაბრუნდნენ და აუწყეს დანარჩენთ; მაგრამ არც მათ ერწმუნენ.

დაბოლოს, ეჩვენა თვით ინახად მსხდომ თერთმეტს, და დაჰგმო მათი ურწმუნოება და გულქვაობა, რადგან არ ერწმუნენ არავის, ვინც აღმდგარი იხილა იგი”. (თ. 16, მ. 9-14)

განმარტება: „ხოლო აღ-რაი დგა“ – აქ გაჩერდი, შემდეგ წაიკითხე: „განთიად, პირველსა მას შაბათსა, ეჩუენა პირველად მარიამს მაგდალინელსა“. ვინაიდან განთიადისას კი არ აღდგა ) ვინ ნახა როდის აღდგა ის? – არამედ განთიადისას ეჩვენა, კვირა დღეს (რამეთუ ეს არის პირველი დღე შაბათისა, ანუ შვიდეულისა).

მარიამ მაგდალინელსა, რომლისაგან განსრულ იყვნეს შვიდნი ეშმაკნი“, ანუ მრავალნი (რამეთუ წმიდა წერილი იყენებს ზოგჯერ რიცხვს „შვიდს“ სიმრავლის აზრით), ანდა შვიდი ეშმაკი, რომელსაც შიშის არმქონე, ანუ სული არაღმრთისმოშიშებისა, სული უგუნურებისა, სული უმეცრებისა, სული სიცრუისა და სხვა; რომელიც სხვა სახით ეჩვენა ორ მათგანს სვლისას, როცა სოფელში მიდიოდნენ“.

ამ ორზე ლუკაც საუბრობს (24; 13-35). და ისინი მოვიდნენ და სხვებს შეატყობინეს, მაგრამ არც იმათ დაუჯერეს“.

მაშ როგორღა ამბობს ლუკა, რომ ისინი „დაბრუნდნენ იერუსალიმს, მონახეს შეკრებულნი თერთმეტნი და მათთან მყოფნი, რომელნიც ამბობდნენ, რომ უფალი ჭეშმარიტად აღდგა“ (ლუკა 24), მაშინ, როდესაც მარკოზის მოწმობით, არც იმათ დაუჯერეს, ვინც სოფლიდან მოვიდნენ.

ვპასუხობთ: „როდესაც მახარებელი ამბობს, რომ „სხვებს შეატყობინეს“, გულისხმობს არა თერთმეტ მოციქულს, არამედ ზოგიერთ სხვას. სწორედ მათ უწოდა მან „სხვები“, რამდენადაც თერთმეტმა იხილა იგი (ქრისტე) იმავე დღეს, როცა სოფლიდან დაბრუნებულებმა ნახეს ისინი მოსაუბრენი იმის შესახებ, რომ „უფალი ჭეშმარიტად აღდგა“.

ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელი მარკოზის სახარების განმარტება (თავი მეთექვსმეტე)

Advertisements

ქრისტე აღსდგა!

ქრისტე აღსდგა! – ჭეშმარიტად აღსდგა!

aRdgomis Khati_1

ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით
სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი
და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი!

დიდი წმიდა მარხვა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულით გვირგვინდება. ეს არის სანატრელი დღე – დღე უფლისა, რომლის შესახვედრადაც ასე დიდხანს ვემზადებით: ვინ – მეტად, ვინ – ნაკლებად, ვინ – თავიდანვე, ვინ მოგვიანებით; ჩვენ შორის არიან ისეთები, რომლებიც ყველა ამქვეყნიურ საზრუნავს, გვერდზე სდებენ და მთელ მარხვას მონასტერში ატარებენ საკუთარი ნაკლის ჭვრეტასა და ერზე ლოცვაში – ღმერთმა შეუწიროთ ეს დიდი ღვაწლი. ზოგს ამის საშუალება არა აქვს, მაგრამ თავის არჩეულ ეკლესიაში ყველა რიტუალს ესწრება – ასეთი კეთილმსახურებაც სანაქებოა. ზოგი ამასაც ვერ ახერხებს, მაგრამ სამაგიეროდ მარხვას ინახავს წმინდად – ჩვენს დროში ესეც დიდია; ზოგი ვერც იმას ახერხებს, რომ მთლიანად იმარხულოს და მხოლოდ პირველ და ბოლო კვირას ინახავს – დასაწყისისათვის ესეც კარგია; ზოგი კი გვიან გებულობს, რომ მარხვა იყო საჭირო, სინანული ეუფლება და მომავალი მარხვის შენახვის სურვილი უჩნდება – ღმერთი ამ სურვილსაც შეიწირავს. აღდგომას ყველანი ვდღესასწაულობთ, დიდი თუ პატარა, კაცი თუ ქალი, მოხუცი თუ ახალგაზრდა – „ესე არს დღე, რომელ ქმან უფალმან, ვიხარებდეთ და ვიშუებდეთ ამას შინა“ (ფსალმუნი 117,24).

სადღესასწაულო ღმერთმსახურება ტრადიციულად იწყება ღამის 12 საათზე. ჯერ სრულდება ლიტანიობა: სამღვდელოება საკურთხევლიდან გამოასვენებს ხატებს და ბაირაღებს და მრევლთან ერთად გალობით სამჯერ უვლის ტაძარს, რის შემდეგაც ტაძრის წინამძღვარი ულოცავს მრევლს: „ქრისტე აღსდგა!“ – „ჭეშმარიტად აღსდგა!“ ამის შემდეგ იწყება სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა, რომელიც დილამდე გრძელდება. ვინც მომზადებულია, ღებულობს წმიდა ზიარებას.

_____________________________________________________________

წმიდა იოანე ოქროპირი

გილოცავთ, ჩვენი მხსნელისა და მაცხოვრის უფალ იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს! ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!

მკვდრეთით აღმდგარი უფალი ჭამდა და სვამდა მოციქულებთან ერთად

aRdgomis Khati_2

ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით
სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი
და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი!

ტყუილი ყოველთვის თავისივე თავის დამღუპველია. სურს ეს მას თუ არა, იგი უნებლიედ თვითონვე უწყობს ხელს სიმართლის წარმოჩენას. განვიხილოთ შემდეგი საკითხი: ქრისტე რომ ჯვარს ეცვა, დაეფლა და აღდგა, ამას თვით მისი მტრები ასაბუთებენ და აი, როგორ: მათ ხომ მტკიცედ დაბეჭდეს უფლის საფლავი და დააყენეს გაძლიერებული დაცვა, ამიტომაც მაცხოვრის სხეულის მოპარვა შეუძლებელი გახდა; და რადგან მაცხოვრის სხეული არავის მოუპარავს, ხოლო საფლავი მაინც ცარიელი აღმოჩნდა, ეს ნათლად ავლენს რეალობას იმისას, რომ ქრისტე აღდგა. ასე თავისთავად დამტკიცდა სიმართლე.

ან კი როდის მოიპარავდნენ ქრისტეს ცხედარს მოწაფეები, შაბათს? მაგრამ ამ დღეს ხომ კანონით აკრძალული იყო გარეთ გასვლა. დავუშვათ, მათ დაარღვიეს უფლის კანონი, მაგრამ ისედაც შიშით მოცულნი საერთოდ გამოვიდოდნენ კი ამ დღეს სახლიდან? და რისთვის გააკეთებდნენ ამას? ელოდნენ რაიმე გასამრჯელოს ან ჯილდოს? ანდა რისი იმედი უნდა ჰქონოდათ? თავისი სიტყვის ძალის? მაგრამ, ისინი ხომ სრულიად გაუნათლებელნი იყვნენ. იქნებ დიდი ქონების? მაგრამ მათ, ხომ უბრალო კვერთხიც არ ჰქონდათ და არც სამოსი და არც ფეხსაცმელი ებადათ. იქნებ გვარიშვილობის? მაგრამ, თვითოეული მათგანი ხომ ყველაზე მდაბიო ფენის წარმომადგენელი იყო. ან იქნებ სიმრავლის? მაგრამ ისინი ხომ მხოლოდ თერთმეტნი იყვნენ.

გავიხსენოთ ისიც, რომ თუ მოწაფეთა შორის უპირატესი, მსახური ქალის სიტყვებმა შეაშინა, სხვები კი შეპყრობილი მოძღვრის დანახვაზე მაშინვე მიმოიფანტნენ, განა ეს ადამიანები შეძლებდნენ ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში წასულიყვნენ და გაევრცელებინათ აღდგომის შესახებ მათ მიერ შეთხზული „ცრუ ქადაგება“? ქალის მუქარას განრიდებულნი, შემდგომში განა გაუძლებდნენ ამდენ ცეცხლსა და მახვილს და ყოველ წუთს სიკვდილის საფრთხეს, თუ არ ექნებოდათ სრულად გაცნობიერებული და შეგრძნებული აღდგომი ძალა და სიდიადე?

მოდით, ახლა ისევ დავუბრუნდეთ ზემოთქმულს და ვკითხოთ ებრაელებს: უგუნურნო, მოწაფეებმა როგორ მოიპარეს ქრისტეს სხეული, რეალობა ხომ ნათლად წარმოაჩენს სიმართლეს, იუდეური ტყუილი კი ჩრდილსაც ვერ აყენებს მას. მითხარით, როგორ შეიძლებოდა სხეულის მოპარავა? იქნებ საფლავი არ იყო დაბეჭდილი? იქნებ კარგად ვერ დარაჯობდნენ მას მრავალრიცხოვანი ჯარისკაცი და იუდეველი, რომელნიც ისედაც ელოდნენ, რომ რაღაც შეიძლებოდა მომხდარიყო და ამის გამო, უფრო მეტად ფრთხილობდნენ?

ან რისთვის უნდა მოეპარათ სხეული? აღდგომის ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად? როგორ განიზარახავდნენ ამას შეშინებულნი? ან როგორ გადააგორებდნენ დაბეჭდილ ლოდს ამდენ მცველთა თვალწინ?

ყურადღება მივაქციოთ ებრაელთა საქციელს. ისინი თავად გაებნენ თავის დაგებულ მახეში. დიახ, პილატესთან რომ არ მისულიყვნენ და არ მოეთხოვათ უფლის სხეულის გაძლიერებული დაცვა, უფრო ადვილად იცრუებდნენ. მაგრამ ახლა უკვე ყველაფერი განცხადდა. ფაქტია, რომ ვერავინ შეძლებდა შეიარაღებულ, ფხიზელ მცველთაგან უჩუმრად თავის დაღწევას. და კიდევ ერთი ფაქტი: თუ მოწაფეებს ეს მიზნად ჰქონდათ, რატომ არ მოიპარეს სხეული უფრო ადრე, როცა საფლავი დაუცველი იყო და საფრთხეც თითქმის არ ელოდათ, ე. ი. წინა ღამეს? ებრაელები ხომ პილატესთან შაბათს მივიდნენ, პარასკევს ღამით კი საფლავი დაცვის გარეშე იყო. ცხადია, თუ მოპარვა სურდათ, ეს შემთხვევა ხელიდან არ უნდა გაეშვათ.

ანდა რატომ დახვდათ პეტრესა და სხვა მოციქულებს სამარხში სურნელოვანი ზეთით გაჟღენთილი დახვეული სუდარა? გახსოვთ, ამ ადგილზე პირველად მარიამ მაგდალინელი მივიდა. როცა იგი უკან დაბრუნდა და მომხდარი სასწაული აუწყა მოციქულებს, ისინი დაუყონებლივ გაიქცნენ საფლავთან და დაბლა დადებული თეთრი ტილოები ნახეს. ეს იყო სწორედ აღდგომის ნიშანი, რადგან თუ სხეული მოიპარეს, რა თქმა უნდა, მას შიშველს არ წაიღებდნენ. ეს იქნებოდა მიცვალებულის უპატივცემულობა და თანაც უაზრობა. ამის გამკეთებელნი დროს არ დაკარგავდნენ იმაზე, რომ ჯერ სუდარა მოეხსნათ, შემდეგ იგი საგულდაგულოდ დაეხვიათ და კუთხეში დაედოთ, არამედ უცებ მოიპარავდნენ სხეულს და სწრაფად გაიქცეოდნენ.

ამასთან იოანე მახარებელი წერს, რომ დაკრძალვის დროს მაცხოვარს უხვად აპკურეს სურნელოვანი ზეთი, რომელიც ისე მტკიცედ აწებებს სუდარას სხეულს, როგორც დამდნარი ტყვია ლითონს; ამიტომაც ადვილი არ იქნებოდა მისი მოცილება. და როცა იცი, რომ ტილოები ცალკე დახვეული იხილეს, აღარ დაუჯერო მათ ვინც ცდილობს დაამტკიცოს, თითქოს სხეული მოიპარეს. ბრიყვი უნდა ყოფილიყო ქურდი, რომ ამდენი დრო ზედმეტად დაეხარჯა. რისთვის დატოვებდა იგი დახვეულ სუდარას? ან როგორ დააღწევდა თავს მცველებს? დაგვიანების შემთხვევაში, ხომ მას ადგილზევე შეიპყრობდნენ.

მაშ რატომ იდო თეთრი ტილოს ნაწილები და დახვეული სუდარა ცალ-ცალკე? იმიტომ, რომ დავრწმუნებულიყავით, რომ ეს არ იყო აჩქარებული და აღელვებული ადამიანის ნამოქმედარი, არამედ თავად უფლის მიერ წინასწარგანზრახულად გაკეთებული, და საერთოდაც შეუძლებელი იყო აქ ქურდობას ჰქონოდა ადგილი. თვით ებრაელებიც კი მიხვდნენ ამას, ამიტომაც მათ ფული მისეს მცველებს და უთხრეს: „თქვით, რომ სხეული მოიპარეს და თქვენს უფროსებთან ჩვენ მოვაგვარებთ საქმეს”. ე. ი. იმ ვერსიის შეთხზვა, თითქოს „მოწაფეებმა ცხედარი მოიპარეს”, თავისთავად უაზრობაა. და რაკი ყველანი აღიარებენ სხეული იქ აღარ იყო, ამით კიდევ ერთხელ მტკიცდება სიმართლე; ერთის მხრივ, სხეულის არ ყოფნა და მეორეს მხრივ, საფლავის დაბეჭდვა, მცველთა დაყენება, ტილოებისა და სუდარის ნახვა, აშიშვლებს მათ სიცრუეს და ცხადყოფს მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგომის ჭეშმარიტებას.

ბევრი კითხულობს, აღდგომის შემდეგ, მაშინვე რატომ არ გამოეცხადა ქრისტე იუდეველებსო? ეს კითხვა არასწორია, რადგან რომ ყოფილიყო რაიმე იმედი იმისა, რომ ისინი ამით აღდგომას ირწმუნებდნენ, უფალი არ დააყოვნებდა და ყველას გამოეცხადებოდა; მაგრამ ეს იმედი არ არსებობდა, რაც აჩვენა ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინებამ: მიუხედავად იმისა, რომ ოთხი დღის მკვდარი, უკვე ხრწნადაწყებული მისი ცხედარი ყველას თვალწინ აღადგინა მაცხოვარმა, ამის თვითმხილველებმა მაცხოვრისადმი რწმენა კი არ განიმტკიცეს, არამედ პირიქით, აღშფოთდნენ და მოინდომეს ქრისტეს და ლაზარეს მოკვლა.

მათ არა თუ დაიჯერეს ეს სასწაული, არამედ სიძულვილითა და ურწმუნოებით დაბნელებულნი დაირაზმნენ მაცხოვრის წინააღმდეგ. აღდგომილი უფალი მაშინვე რომ გამოსცხადებოდა იუდეველებს, ისინი უფრო მეტად განრისხდებოდნენ.

შემდეგ კი უფალი, ყოველგვარი ეჭვი რომ გაეფანტა, არა მარტო მოწაფეებს ეჩვენებოდა ორმოცი დღის განმავლობაში და მათთან ერთად ჭამდა და სვამდა, არამედ გამოეცხადა ხუთ ადამიანს, თომა მოციქულს კი – ნალურსმნალი ადგილები და ლახვრით მინიჭებული ჭრილობა უჩვენა.

და როდესაც ამბობენ, რატომ არ მოახდინა უფალმა იესო ქრისტემ აღდგომის შემდეგ კიდევ მრავალი სხვა სასწაული, გარდა იმისა რომ მოციქულებს ეჩვენებოდა, და მათთან ერთად ჭამდა და სვამდაო, პასუხი ერთია: თვით აღდგომა იყო უდიდესი სასწაული და ამ სასწაულის დამამტკიცებელი საბუთი სწორედ ისაა, რომ მკვდრეთით აღმდგარი უფალი ჭამდა და სვამდა მოციქულებთან ერთად…

ქრისტე აღდგა! ჭეშმარიტად აღდგა!

წმიდა აღდგომა – 2014

Aлбанкий: Krishhti Unjall! Vertet Unjall!
Aлеутский: Xris-Tuu-Sax Agla-Gi-Kux! Aga-ngu-lakan Agla-Gi-Kux!
Английский: Christ is Risen! Indeed He is Risen!
Aрабский: المسيح قام (Al Massiah qam!) Haqqan qam!
Aрамейский: Mchiha aka! `Aminjjate aka!
Aрмянский: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի՜ (Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun Christosi!)
Африкаанс: Christus het opgestaan! Hy het waarlik opgestaan!
Белорусский: Khristos Uvoskros! Zaprowdu Uvoskros!
Бенгальский: Crysto punuthito hoylo! Shotto è punuthito!
Бирманский: Phàya θəkhin ʃin θin thá myɔn Pyi! Ho? θa Pɔ’ ʃi θin thá myɔn Pyi!
Болгарский: Christos voskrese! Voistinou voskrese!
Валлийский: Atgyfododd Crist! Аtgyfododd yn wir!
Венгерский: Krisztus feltámadt! Valуban feltámadt!
Вьетнамский: Chúa ki-tô đã phục sinh! Qu’a thật ngài đã phục sinh!
Гавайский: Ua Ala Hou ‘o Kristo! Ua Ala ‘I ‘o No ‘oia!
Галисийский: Cristo resucitou! De verdade resucitou!
Греческий: Χριστος Aνεστη! Αληθως ανεστη!(Christos Anesti! Alithos Anesti!)
Грузинский: ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა! (Kriste aghsdga! Cheshmaritad aghsdga!)
Гуарани: Kristo Ñanoejára oikove jevy! Аñetete, oikove jevy!
Гэльский: Tha Criosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!
Датский: Kristus er genopstået! Ja, sandelig genopstået!
Зулу: Ukristu uvukile! Уebo uvukile!
Иврит: Ha-Mashiah qom! Be-emet qom!
Идиш: Meshia iz ufgeshtanen! Еr iz wirklich ufgeshtanen!
Индонезийский: Kristus sudah bangkit! Dia benar sudah bangkit!
Ирландский: Tá Criost éirithe! Go deimhin tá sé éirithe!
Исландский: Kristur er upprisinn! Hann er sannarlega upprisinn!
Испанский: Cristo ha resucitado! En verdad, ha resucitado!
Итальянский: Cristo è risuscitato! In verità è risuscitato!
Kaзахский: Khristos terildi! Shyndap terildi!
Каталанский: Crist ha ressuscitat! En veritat ha ressuscitat!
Кечуа: Kristu kawsarirusqa! Сheqaptapuni kawsarirusqa!
Киньяруанда: Kristu yazutse! Мibyo yazutse!
Киргизский: Khristos kaira tirildi! Chyndap tirildi!
Китайский: Ji-du fu-huo-le! Zhen-de Ta fu-huo-le!
Корейский: Cristo puhar hasida! Dij tchamuro puhar hasida!
Корсиканский: Hè rinvivitu u Cristu! In veru, hè rinvivitu!
Креольский: Jezikri leve! Аnverite Li leve!
Kурдский: Îsa xwe nav mirya rabe! Erê, raste ew rabe!
Кхмерский: Preah Christ mean preah choan rous leong vinh! Trung mean preah choan rous leong vinh men!
Лаосский: Pha Kristo Chao kap-pen khune ma thè ching! Рhatong kap pen khune ma!
Латинский: Christus Resurrectus Est! Vere Resurrectus Est!
Латышский: Kristus (ir) augšāmcēlies! Рatiesi viņš ir augšāmcēlies!
Литовский: Kristus prisikélè! Iš tikrũjų prisikélè!
Люксембургский: Christus ass operstan! Jo, et ass wouer, En ass operstan!
Майя: Ix pitzvixi Jesus da scal eb chamnac! Valyel ix pitzvixi viñ!
Македонский: Hristos voskresna! Navistina voskresna!
Малагасийский: Kristy dia nitsangana tamin’ny maty! Еny efa nitsangana marina tokoa Izy!
Малайский: Krist sudah membangun! Sesung guhnya dia sudah membangun!
Маори: Kua ara a te Karaiti! He pono tonu, kua ara a Ia!
Moнгольский: Christ bol shaltgaan! Ter bol etcesiin unen shaltgaan!
Навахо: Christ daaztsáádéé’ náádiidzáá! ‘Ááníí, daaztsáádéé’ náádidzáá!
Немецкий: Christus ist Auferstanden! Еr ist wahrhaftig auferstanden!
Непальский: Isu Masiah byujhinuvayo! Bastabma sachikai uha byujhinuvayo!
Нидерландский: Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!
Норвежский: Christus er Oppstanden! Sandelig Han er Oppstanden!
Палау: Kristus a mla mekiis! Ng meral mla mekiis!
Персидский: Issah Ghi-yam kard! Dar vagheh ou barkhasteh ast!
Польский: Chrystus zmartwychwstal! Рrawdziwie zmartwychwstal!
Португальский: Christo Ressuscitou! Em Verdade Ressuscitou!
Пушту: Essa ra zhwanday shaway dey! Bey shaka che zhwandey shaway dey!
Ретороманский: Cristo es rinaschieu! In varded, el es rinaschieu!
Румынский: Hristus A Inviat! Adeverat a Inviat!
Русский: Христос воскрес! Воистину воскрес!
Cамоанский: Ua toe tu le Keriso! Ioe ua toe tu Keriso!
Санскрит: Kristo’pastitaha! Satvam Upastitaha!
Свази: Khristu uvukile! Ngempela uvukile!
Сербский: Hristos váskrse! Vaïstinu váskrse!
Сесото: Kriste o tsohile! Ha mannete o tsohile!
Сингальский: Kristhus vahanse uttanavu seka! Sabavinma unvahanse uttanavu seka!
Словацкий: Pan Kristus vstal z mrtvych! Skutoĉne vstal z mrtvych!
Словенский: Kristus jevstal! Res jevstal!
Сомали: Ciise wuu soo daalacey! Runtii wuu soo daalacey!
Cуахили: Kristos Ame Fu Fuka! Kweli Ame Fu Fuka!
Таджикский: Isa-Masih do bâre zende-shod! Dar rogheh-zende-shod!
Таи: Pha Kristo Tiao klap pen kune m lèo! Тing ting phra tong klap pén kune ma!
Taитянский: Ua ti’afa’ahou te Kirito! Oia mau â, ua ti’afa’ahou ‘oia!
Tибетский: Yeshu kyarsön chesong! Lakso chesong!
Тигре: Eyesus ten-si-ou! Вa-ha-ke ten-si-ou!
Турецкий: Mesih dirildi! Gerçekten dirildi!
Узбекский: Masih tirildi! Haqiqatan tirildi!
Украинский: Khristos Voskres! Voistinu Voskres!
Урду: Issa Masiha zinda ho gaya hai! Haan yakeenan, wo zinda ho gaya hai!
Фарерский: Kristus er risin upp! Ja sanniliga risin upp!
Фиджи: Sa tucake tale na Karisito! Е dina e sa tucake tale ko koya!
Филиппинский: Si Kristo ay nabuhay! Totoo ngang nabuhay!
Финский: Kristus Nousi Kuolleista! Totisesti Nousi!
Фламандский: Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!
Французский: Le Christ est Ressuscité! En Vérité, Il est Ressuscité!
Хинди: Massih jee uthhā hai! Vāstav mẽ vo jee uthhā hai!
Хорватский: Krist je uskrsnuo! Zaista je uskrsnuo!
Церковнославянский: Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Чешский: Vstal z mrtvŷch Kristus! V pravdê vstal z mrtvŷch!
Шведский: Kristus är uppstånden! Ja han är sannerligen uppstånden!
Эве: Christo foɔ ! Nyatɜ fɜ efoɔ!
Эвондо: Yésus Nkoré a wômiya! Вebele émen na’a womiya!
Эсперанто: Kristo Levigis! Vere Levigis!
Эстонский: Kristus on Oolestoosunt! Toayestee on Oolestoosunt!
Яванский: Gusti wis wungu! Gusti nyata yen wis wungu!
Японский: ハリストス復活!(Harisutosu Fukkatsu!) Jitsu Ni Fukkatsu!

wm_giorgis makhvili_R